LOS - semestrální práce

Katedra teorie obvodů, letní semestr školního roku 2003/2004


Semestrální práci zpracuje každý student samostatně. Buď standardní zadání semestrální práce nebo po dohodě se cvičícím vlastní zadání. Zpracování standardního zadání bude obsahovat následující body:

  1. Zadání úlohy (výchozí toleranční schema).
  2. Toleranční schema NDP (t.j. amin, amax, normovaný kmitočet meze nepropustného pásma).
  3. Schema LC filtru pro jednotlivé aproximace (Butterworthova, Čebyševova, Inverzní Čebyševova, Cauerova).
  4. Tabulkově zpracovaný přehled hodnot součástek pro jednotlivé aproximace se zaměřením na porovnání rozptylu hodnot realizací pro jednotlivé aproximace.
  5. Porovnání hodnot zlomového kmitočtu omega0 a činitele jakosti Q pro dílčí přenosové funkce při kaskádní syntéze pro jednotlivé aproximace. (Tvar jmenovatele dílčí přenosové funkce: p2 + p*omega0/Q + omega02 ).
  6. V jednom grafu orientačně zakreslené průběhy modulu přenosu v logaritmickém měřítku pro jednotlivé aproximace pro ideální součástky a s uvažováním činitele jakosti Q cívek. (Resp. ve dvou grafech - celkový průběh, t.j. orientace na nepropustné pásmo a detail propustného pásma.) Stejně zpracovat průběh skupinového zpoždění.
  7. Schema filtru realizovaného kaskádní syntézou pro vybranou aproximaci.
  8. Závěr, ve kterém bude provedeno porovnání jednotlivých aproximací, s ohledem na výše uvedené body.

Takto zpracovaná semestrální práce je podmínkou zápočtu. Další podmínkou je aktivní účast na cvičeních. (Aktivní účast znamená, že student zná obsah přednášek a potřebné vztahy - resp. je schopen si je nalézt ve skriptech nebo svých poznámkách. Náplní cvičení je pak aplikace těchto vztahů a postupů.) Pokud nebude student podmínku aktivní účasti splňovat, cvičící ho upozorní a pokud nedojde k nápravě, nedostane student zápočet.

Pro zpracování je k dispozici návrhová stránka , která poskytuje všechny výše uvedené údaje v přehledné formě. Proto doporučujeme její využití pro zpracování semestrální práce.
Pro zajímavost, uvedenou stránku vytvořil jeden z Vašich předchůdců jako "rozvinutí" semestrální práce z LOS.