Odezva lineárního obvodu na harmonický signál

© Jiří Hospodka

Tato kapitola se zabývá se odezvou lineárního systému na harmonický signál. Pro pochopení této látky je potřebné znát Laplaceovu transformaci a její použití v elektronických obvodech při konstrukci časových odezev speciálně pak pro impulzní a přechodové charakteristiky. Na závěr tohoto výkladu se však zmíníme o specifikách Laplaceovy a také Fourierovy transformace.

Tento soubor výkladů také předpokládá znalost alespoň základních příkazů Maple V (viz. uvod.mws, maple_in.mws a syrup_in.mws).
restart:

Pro výpočty a kreslení někrerých grafů budeme potřebovat tyto knihovny.

> with(inttrans):

Budeme uvažovat lineární, časově invariantní systém (bez paměti), který je popsán přenosovou funkcí ve tvaru racionálně lomené funkce [Maple Math] . Tato funkce má tzv. nulové body [Maple Math] , jestliže platí [Maple Math] . Funkce [Maple Math] má dále póly [Maple Math] , pokud [Maple Math] . Předpokládejme také, že přenosová funkce obvodu [Maple Math] je racionálně lomenou funkcí stupně [Maple Math] a platí [Maple Math] . Obraz odezvy na signál s Laplaceovým obrazem [Maple Math] je dána výrazem [Maple Math] . Odezvu o(t) dostaneme zpětnou LT a lze ji rozložit na přirozenou (vlastní) a vynucenou složku [Maple Math] . Pro nalezení předmětu LT můžme s výhodou použít větu o reziduích ([LT], str.137 a [MA III] str.175), potom je

[Maple Math] a [Maple Math] ,

kde [Maple Math] jsou singulární body (póly) přenosové funkce [Maple Math] a [Maple Math] jsou singulární body (póly) funkce [Maple Math] . Z tohoto vyplývá, že je-li obvod absolutně stabilní , pak po připojení zdroje signálu k obvodu přirozená složka odezvy obvodu postopně zaniká [Maple Math] , tudíž všechny póly přenosové funkce absolutně stabilního obvodu musí ležet v levé polorovině , jak bude patrné z dalšího výkladu ( Jak se počítá residuum) a což bude také zřejmé z aeo_pol.mws. Zanikající přirozená složka odezvy se přitom nazývá přechodovou složkou . Po zániku přechodové složky je odezva tvořena pouze vynucenou složkou a naopkak po odpojení budícího signálu je odezvva tvořena pouze přechodovou složkou. Při připojení zdroje signálu k obvodu v okamžiku [Maple Math] , pak pro počáteční a konečnou hodnotu odezvy platí podle vět o limitě:

[Maple Math] a [Maple Math] , (o(0+), p=>0+).

Připomeňme ještě dva často používané typy budení. Je-li budícím signálem Dirakův impulz ( [Maple Math] ), pak odezva obvodu na tento signál je funkce [Maple Math] [Maple Math] , která se nazývá impulzní charakteristika obvodové funkce [Maple Math] . Je-li dále budící signál ve tvaru jednotkového skoku ( [Maple Math] ), pak odezva obvodu na tento signál je [Maple Math] [Maple Math] a nazývá se přechodová charakteristika obvodové funkce [Maple Math] . Její vztah k impulzní charakteristice je dán zmíněným integrálem. Z výše uvedeného lze ještě napsat počáteční a konečnou hodnotu přechodové charakteristiky: [Maple Math] , resp. [Maple Math] a (pch(0+), p=>0+, F(0+)) [Maple Math] . , resp. [Maple Math] , z čehož je patrné, že stupeň čitatele funkce [Maple Math] musí být nenší než stupeň jmenovatele -- [Maple Math] , což platí u každého reálného obvodu (viz aeo_nul.mws).

Nyní odvodíme odezvu obdodu s výše definovanou přenosovou funkcí [Maple Math] na obecný harmonický signál.

> vstup:=A*sin(omega*t+Phi);

[Maple Math]

Obraz funkce [Maple Math] .

> S:=laplace(vstup,t,p);

[Maple Math]

Poznámka k Laplaceovu obrazu funkce [Maple Math]

Jestliže budeme chtít znát předmět funkce [Maple Math] , nemůžeme to provést takto.

> invlaplace(S*F(p),p,t);

[Maple Math]

V tomto obecném případě to samozřejmě přímo nepůjde, protože [Maple Math] je zadaná obecně. Pro výpočet lze použít vzpomenutou větu o reziduích. Neznáme však singulární body funkce [Maple Math] , známe pouze póly obrazu budícího signálu. Budeme tedy moci odvodit vynucenou složku výstupního signálu pomocí reziduí právě v těchto pólech. Jak víme, vlastní složka odezvy je daná póly funkce [Maple Math] a pro stabilní systém postupně vymizí (přechodový děj).

> readlib(residue):
r1:=simplify(convert(simplify(residue(F(p)*S*exp(p*t), p=I*omega)),exp));
r2:=simplify(convert(simplify(residue(F(p)*S*exp(p*t), p=-I*omega)),exp));

[Maple Math]

[Maple Math]

Jak se počítá residuum?

H ledanou funkci dostaneme součtem jednotlivých reziduí [Maple Math] . Jelikož ve většině případů bude přenosová funkce obvodu F(p) racionální funkcí, můžeme ještě uplatnit její vlastnosti ( [Maple Math] ):

[Maple Math] a platí: [Maple Math] ; [Maple Math] , tj. [Maple Math]

Jestliže do úpravy výsledné funkce vememe v potaz i tyto vlastnosti dostaneme následující výraz.

> o[v](t):=simplify(subs(F(I*omega)=abs(F(I*omega))*exp(I*phi),r1)+subs(F(-I*omega)=abs(F(I*omega))*exp(-I*phi),r2));

[Maple Math]

Je patrné, že vynucená (ustálená) složka odezvy obvodu na sinusový signál je rovněž sinusová (vynucená složka, která je periodickou funkcí se nazývá ustálenou složkou odezvy). Poměr amplitud vstupního a výstupního signálu je dán absolutní hodnotou [Maple Math] , zatímco rozdíl jejich fázových posuvů je dán vztahem [Maple Math] . Funkce [Maple Math] se pak nazývá kmitočtová charakteristika obvodové funkce [Maple Math] . Složky kmitočtové charakteristiky [Maple Math] a [Maple Math] jsou pak amplitudovou a fázovou charakteristikou obvodové funkce [Maple Math] . Podobně lze odvodit, že pro obecný periodický budící signál s periodou [Maple Math] , je vynucená složka odezvy také periodickou funkcí se shodnou periodou.

V posledním vztahu jsme přešli (v případě ustálené složky) od Laplaceovy transformace k transformaci Fourierově -- náhradou [Maple Math] za [Maple Math] ve vztahu pro přenos obvodu [Maple Math] . Mezi definičními vztahy těchto transformací a rovměž jejichž vlastnostmi a obrazy stejných funkcí platí velmi úzký vztah (viz definiční vztahy obou transformací). Dále je zřejmé, že vztah pro přenos obvodu [Maple Math] dostaneme i pomocí symbolicko-komplexního vyjádření, což je velmi důležitá souvislost s FT. Rovnice obvodu v harmonickém ustáleném stavu, formulované pomocí symbolicko-komplexní metody, jsou totiž zároveň rovnicemi Fourierových obrazů napěťových a proudových odezev při přechodových jevech. FT napětí a proudů vyjadřuje vztah mezi odezvami v časové oblasti (souvislost FT s LT) a kmitočtovými odezvami -- charakteristikmi. Lze totiž ukázat, že pro Fourierovy obrazy napětí a proudů platí Kirchhoffovy zákony a že při nulových počátečních podmínkách platí pro Fourierův obraz napětí a proudu dvojpólu Ohmův zákon:

U(I [Maple Math] ) = Z I(I [Maple Math] ), atd.

Této významné fyzikální interpretace FT se plně využívá v teorii obvodů (např. vztah mezi kmitočtovou charakteristikou a časovou odezvou -- znám-li póly přenosové funkce lineárního stabilního systému, zanám jak jeho kmitočtové charakteristiky, tak časové odezvy). Naproti tomu řešení diferenciálních rovnic obvodu pomocí FT je v porovnání s LT náročnšjší a navíc lze LT řešit větší obor i poměrně složitých případů.

V závěru je nutné upozornit na některé "matematické souvislosti" předchozích úvah a závěrů. Mezi matematickým charakterem Laplaceova a Fourierova je totiž značný rozdíl. Laplaceův obraz [Maple Math] je holomorfní funkcí\footnote{co to je} komplexní proměnné, jež nemá fyzikální význam. Naproti tomu Fourierův obraz [Maple Math] je spojitou funkcí pouze pro reálné hodnoty proměnné [Maple Math] , jež mají fyzikální význam jako úhlový kmitočet a pro imaginární hodnoty [Maple Math] nemusí obraz [Maple Math] existovat.

Nahradit [Maple Math] za [Maple Math] tudíž nelze ve všech případech. Je třeba, aby póly funkce [Maple Math] (v našem případě [Maple Math] ) byly v levé polorovině a to pro takové funkce, jejichž předmět -- funkce [Maple Math] bude rovna nule pro [Maple Math] .

Druhá podmínka ( [Maple Math] pro [Maple Math] ) vyplývá z definice LT, resp. z nutných podmínek pro předmět (funkci [Maple Math] ), na kterou má být transformace uplatněna, tj. funkce [Maple Math] musí být standardního typu.

Pozn: P ředmět standardního typu je každá komplexní funkce reálné proměnné má-li tyto tři vlastnosti: (1) je po částech spojitá na intervalu <0, [Maple Math] ), (2) je exponenciálního řádu a (3) rovná se nule pro všechna [Maple Math] . (Zkráceně: funkce [Maple Math] se nazývá exponenciálního řádu s indexem růstu [Maple Math] , existuje-li takové [Maple Math] a číslo [Maple Math] , že nerovnost [Maple Math] , (nebo se rovná) platí pro všechna [Maple Math] , pro která je funkce definována).

Uvědomme si, že exponenciála [Maple Math] definičního integrálu LT by pro nekonečné záporné hohnoty [Maple Math] rostla nadevšechny meze, tudíž je dolní mez integrálu rovna nule a tudíž i předmět musí být v tomto oboru ( [Maple Math] ) roven nule, abychom vyločili stejný obraz pro různé předměty.

To, že póly obrazu [Maple Math] musí pro přechod k Fourierově transformaci ( [Maple Math] ) ležet v levé polorovině koplexní roviny lze odvodit čistě matematicky nebo to lze jednoduše zjistit z teorie obvodů. Symbolicko-komplexní metody lze použít jen pro řešení asymptoticky stabilních obvodů -- v ustáleném stavu existuje při harmonickém buzení jen jediný harmonický ustálený stav nezávislý na počátečních podmínkách. Přenosové funkce takových obvodů však mají póly v levé polorovině.

Skutečnost, že u nestabilních obvodů nelze pro řešení použít symbolicko-komplexní metody se můžeme přesvědčit na velmi jednoduchém obvodu, např. netlumeného sériového rezonančního LC obvodu napájeného harmonickým signálem (póly charakteristické funkce leží na imaginární ose). Je zřejmé, že v tomto případě obvod nedosáhne ustáleného stavu, který jako jediný by bylo možno řešit symbolicko-komplexní metodou. Je nutné rozlišit dva případy: (1) budicí kmitočet se nerovná kmitočtu rezonančnímu, pak je proud [Maple Math] vyjádřen součtem dvou harmonických funkcí, z nichž jedna má kmitočet [Maple Math] a druhá kmitočet buzení [Maple Math] . Je tedy omezenou funkcí, narozdíl od případu (2), kdy [Maple Math] . Obvod není regulární a jeho řešení není zdaleka jednoduché. Tyto skutečnosti samozřejmě není možné zjistit pomocí symbolicko-komplexní metody, jak bylo řečeno, ale je nutné použít LT nebo řešit přímo příslušnou diferenciální rovnici.

Toto je důvod, proč např. střídavá analýza v programu SPICE dává pro nestabilní obvody naprosto zavádějící výsledky! Jestli získané kmitočtové charakteristiky jsou opravdu skutečnými charakteristikami analyzovaného obvodu nebo jen vykreslením matematické funkce bez vatahu na reálný systém se musíme ujistit z polohy pólů přenosové funkce.

Na závěr uvedeme ještě matematický příklad nesprávného použití FT na funkci jednotkového skoku ( [Maple Math] ). Lapaceův obraz této funkce je [Maple Math] = [Maple Math] a bylo by chybou domnívat se, že Fourierův obraz dostaneme prostým dosazením dosazením [Maple Math] za [Maple Math] v Laplaceově obrazu. Neplatí totiž výše uvedené podmínky -- pól funkce [Maple Math] leží na imaginární ose. O neexistenci Fourierova obrazu se přesto můžeme ještě přesvědčit výpočtem definičního integrálu FT [Maple Math] = [Maple Math] . Jelikož limita pro [Maple Math] neexistuje, nemůže existovat ani Fourierův obraz jednotkového skoku a tudíž ani funkce [Maple Math] nemůže být fourierovským předmětem standardního typu -- integrál [Maple Math] nemá konečnou hodnotu.

Zde je potvrzení výše uvedených skutečností.

> Int(Heaviside(t)*exp(-I*omega*t),t = -infinity .. infinity):%=value(%);

[Maple Math]

> Int(abs(Heaviside(t)),t = -infinity .. infinity):%=value(%);

[Maple Math]

Podobně není definován ani fourierův obraz pro signál [Maple Math] -- ( [Maple Math] ), což lze rozšířit na všechny periodické funkce. Fourierův obraz lze hledat jen u takových funkcí (analogových signálů), které mají konečnou energii, tj. [Maple Math] musí být konečné čislo.

> Int(sin(w*t)*exp(-I*omega*t),t = -infinity .. infinity):%=value(%);

[Maple Math]

Uvědomme si jaké jsou definiční vztahy Fourierovy transformace (vztahem [Maple Math] míníme komplexní funkci reálné proměnné [Maple Math] , kterou většinou zapisujeme následujícím způsobem [Maple Math] .

> G(omega)=convert(fourier(g(t),t,omega),int);
g(t)=convert(invfourier(G(omega),omega,t),int);

[Maple Math]

[Maple Math]

Pro účely teorie obvodů by však bylo velmi výhodné, kdyby obrazy výše uvedených funkcí existovaly. Proč? ..... Jak se to zařídí? .....

Jestliže je daná funkce, jejíž obraz hledáme periodická [Maple Math] , je její spektrum diskrétní a Fourierova transformace přechází na Fourierovu řadu (viz. lit).

> fourier(sin(w*t),t,omega);

[Maple Math]

> invfourier(%,omega,t);
simplify(%);

[Maple Math]

[Maple Math]

Podobně lze i následující

> fourier(Heaviside(t),t,omega);

[Maple Math]

> invfourier(%,omega,t);

[Maple Math]

> simplify(%);

[Maple Math]

Jelikož [Maple Math] musí platit následující ( [Maple Math] ).

> fourier(Dirac(t),t,omega);
fourier(1,t,omega);
fourier(t,t,omega);

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

>