SCSyrup

Knihovna pro symbolickou analýzu spínaných obvodù.

SCSyrup umí pro SPICEovsky popsaný obvod spoèítat symbolickou pøenosovou funkci (rùzného typu) nebo dvojbranovou matici (opìt rùzného typu), kterou pak lze dále zpracovávat standardními pøíkazy Maple.

Knihovna umožòuje analyzovat dvoufázovì spínané SC obvody, kde jedna fáze trvá polovinu periody spínání. Algoritmus použitý v knihovnì SCSyrup je založen na modifikované metodì uzlových napìtí, kde místo proudù jsou použity náboje. Knihovna poèítá správnì pouze takové obvody, u který dojde za dobu trvání jedné fáze k ustálení pøechodových dìjù.

Obvodové prvky, které lze použít: kondenzátor, spínaè spínající v sudé nebo liché fázi, ideální operaèní zesilovaè a všechny typy øízených zdrojù. Zadávání prvkù je stejné jako u knihovny "Syrup".

Syntaxe:

Základní prvky:

Kondenzátor..............C<øetìzec> <+uzel> <-uzel> [<hodnota>]

Spínaè.......................S<øetìzec> <+uzel> <-uzel> <fáze>

Operaèní zesilovaè...A<øetìzec> <+vst. uzel> <-vst. uzel> <+výst. uzel> <-výst. uzel>

Øízené zdroje:

Pro zaèátek pouze

Napìtím øízený zdroj napìtí.....E<øetìzec> <+vst. uzel> <-vst. uzel> <+výst. uzel> <-výst. uzel> [<øídící konstanta>]

Výpoèet pøenosové funkce:
TransferS - Symbolicky

TransferN - s dosazením hodnot prvkù (pokud byly hodnoty zadány)

TransferS(<popis obvodu>,<vst. uzel>,<výst. uzel>,<typ pøenosu>,<typ buzení>,<typ zakonèení>)
<popis obvodu> - nejèastìji jméno promìné (viz pøíklad)
<vst. uzel> - èíslo vstupního uzlu
<výst. uzel> - èíslo výstupního uzlu
<typ pøenosu> - EE, EO, OE , nebo OO - typ pøenosu ze které do které fáze E -sudá, O -lichá
<typ buzení> -
pro zaèátek pouze VV (napìové buzení v sudé i v liché fázi)
<typ zakonèení> -
pro zaèátek pouze VV (výstup naprázdno v sudé i v liché fázi)

Popis všech pøíkazù [Maple Math]
[Maple Math] pro výpoèty i jejich syntaxi lze nalést v helpu.

Obèas je dobré trochu uklidit!

> restart;

Naètení knihovny funkcí SCSyrupu

> with(scsyrup);

[Maple Math]

[Maple Math]
[Maple Math]

Pøíklady:

Jednoduchý spínaný obvod obsahující dva kondenzátory a dva spínaèe. Obvod se chová jako dolní propust.

> scobvod:=TEXT(`Spinany RC obvod`,

> `*komentáø`,

> `C1 3 0 1`,

> `C2 2 0 1`,

> `S1 1 3 1`,

> `S2 3 2 2`,

> `.end`);

[Maple Math]

Výpoèet symbolické pøenosové funkce z uzlu 1 do uzlu 2, vstup i výstup je v sudé fázi

> TS1:=TransferS(scobvod,1,2,EE,VV,VV);

[Maple Math]

Pøenosová funkce s dosazením hodnot prvkù

> TN1:=TransferN(scobvod,1,2,EE,VV,VV);

[Maple Math]

Ukázka zpracování pøenosové funkce v Maple

Výpoèet modulové kmitoètové charakteristiky v dB pro fvz = 100Hz a 200Hz.

> ATN1:=TAbs(TN1,100);

> ATN2:=TAbs(TN1,200);

[Maple Math]

[Maple Math]

> with(plots):

> semilogplot({subs(omega=2*Pi*f,20*log10(ATN1)),subs(omega=2*Pi*f,20*log10(ATN2))},f=0.5..50);

[Maple Plot]

Podovnì lze zobrazit i fázovou charakteristiku.

Pozor na vzorkovací teorém (všimnìte si lineární osy kmitoètu!).

> plot({subs(omega=2*Pi*f,20*log10(ATN1)),subs(omega=2*Pi*f,20*log10(ATN2))},f=0.5..200);

[Maple Plot]

Algoritmus použitý v SCSyrupu poèítá s kapacitní maticí obvodu. Pomocí pøíkazu CMatrixS (CMatrixN) lze tuto matici zobrazit.

> CMatrixS(scobvod);

[Maple Math]

>