EO3 - semestrální práce

Katedra teorie obvodů, zimní semestr školního roku 2008/2009


Smyslem zadání semestrální práce je, aby si student v průběhu semestru ověřil, zda správně pochopil látku v odpovídajícím okruhu a je schopen samostatně zpracovat úlohu z oblasti návrhu filtru. Při zpracování je možné využít libovolné prostředky (například návrhové programy, katalog apod.). Semestrální práci student předloží u zkoušky a zkoušející na jejím základě bude ověřovat jeho znalosti z oblasti návrhu filtru. Je účelné přehledně zpracovat celý postup návrhu včetně rutinních výpočtů. Zpracování semestrální práce bude obsahovat následující body:

  1. Zadání úlohy (výchozí toleranční schéma).
  2. Toleranční schéma NDP (t.j. ap, as, ΩN).
  3. Schéma LC filtru pro Butterworthovu a Čebyševovu aproximaci.
  4. Hodnoty součástek NDP pro obě aproximace.
  5. Hodnoty součástek pro obě aproximace pro zadaný filtr.
  6. Ověření navržených zapojení simulací - t.j. hodnoty přenosu ve zlomových bodech tolerančního schematu a graf průběhu kmitočtových charakteristik přenosu filtru pro jednotlivé realizace.
  7. Schéma a hodnoty součástek ARC filtru navrženého kaskádní syntézou.
  8. Schéma ARC filtru navrženého na základě LC prototypu se zdůvodněním použité struktury z hlediska optimalizace počtu aktivních prvků.
  9. Volitelně výsledky analýzy navržených filtrů za předpokladu uvažování reálných obvodových prvků.

Semestrální práci zpracuje každý student samostatně. Buď standardní zadání semestrální práce nebo po dohodě se cvičícím vlastní zadání.