Elektrické obvody 3 (X31EO3) - přednášky
Přehled obsahu:Přednášky obsahově pokrývá učebnice:
Bičák,J., Laipert,M., Vlček,M.: Lineární obvody a systémy. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2007
Proto jsou v přehledu uvedeny odkazy na příslušnou část této učebnice.

TémaUčebnice
Vlastnosti a popis spojitých a diskrétních systémů, přenosová funkce. Kapitola 1
Bloková schemata reprezentace analogových a diskrétních systémů. FIR a IIR struktury. Kapitola 1
Maticové charakteristiky dvojbranu, spojování dvojbranů. Kapitola 2
Vstupní, výstupní a obrazová impedance dvojbranu, přenosové charakteristiky dvojbranu. Kapitola 2
Význam normování a kmitočtových transformací v syntéze analogových filtrů. Kapitola 3
Řešení aproximační úlohy syntézy filtru. Maximálně plochá charakteristika (Butterworth). Kapitola 4
Stejnoměrné aproximace. Čebyšev, inverzní Čebyšev, Cauer. Kapitola 4
Algoritmy syntézy dvojpólů LC (Foster, Cauer). Kapitola 5
Realizace filtrů ze vstupní impedance, výstupní impedance a z kaskádní matice. Kapitola 5
Operační zesilovač, jeho vlastnosti, základní zapojení. Kapitola 5
Kaskádní syntéza aktivních filtrů s operačními zesilovači. Kapitola 5
Realizace aktivních RC filtrů z LC prototypu, fitry SC. Kapitola 5
Návrh IIR filtru, invariantní impulsní odezva, bilineární transformace, kmitočtové transformace. Kapitola 7
Vlastnosti číslicových filtrů, možnosti jejich realizace. Kapitola 7