EFI - měření na filtru se spínanými kapacitory


Cílem úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi analogového filtru, realizovaného pomocí spínaných kapacitorů.
Nejprve je zadána standardně úloha pro měření, pak následuje poměrně podrobný rozbor postupu měření rozšířený o další charakteristiky, které lze s pomocí přípravku změřit. Cílem měření je lepší pochopení látky z přednášky a cvičení, proto je na studentech, na které části úlohy se v průběhu cvičení po dohodě s vyučujícím zaměří. Úloha využívá přípravek z předmětu ADS . Popis úlohy pro tento předmět.

Standardní zadání pro předmět EFI:

Měření je prováděno na přípravku ( pohled , schema , deska plošných spojů) navrženém s využitím zákaznického integrovaného obvodu LTC 1060 (katalogové listy).

Měřicí pracoviště sestává z generátoru spínacího kmitočtu, generátoru signálu, napájecího zdroje, osciloskopu a přístroje pro měření amplitudy, případně fáze napětí.

Změřené charakteristiky lze nejen vyhodnotit z hlediska použité aproximace, ale lze např. i ověřit shodu s charakteristikami získanými simulací.

Samozřejmě je možné ověřit i celou řadu dalších variant měření, dokumentujících vlastnosti měřeného filtru.