Témata ke zkoušce z předmětu AEO 2002/2003

 1. Modely pro výpočet klidových bodů Po, určení Po pro zadané zapojení.
 2. Linearizace obecných dvojbranů v okolí Po . Typy přenosů a jejich výpočet (napěťový, proudový ap.).
 3. Modifikovaná metoda uzlových napětí, princip a použití. Výpočet charakteristických parametrů dvojbranu.
 4. Princip dělení řetězce.
 5. Odporové modely ( lineární i nelineární), jejich použití ( jaké jevy v modelu dovolují popsat).
 6. Modely s akumulačními prvky ( jaké jevy v modelu dovolují řešit ).
 7. Odezva lineárních systémů s akumulačními prvky na harmonický signál. Přenosové funkce , nuly a póly přenosů . Asymptotické vynášení modulových a fázových charakteristik.
 8. Princip dělení na kmitočtová pásma, dílčí modely. Odhady dolního a horního mezního kmitočtu přenosové funkce ( při existenci dominantních pólů ). Aplikace vztahů (budou k dispozici, ne zpaměti) pro analýzu a následný návrh oddělovacích a blokovacích kondenzátorů příp. pro analýzu vlivu parazitních kapacitorů na přenosové parametry.
 9. Modely se zavedenou zpětnou vazbou. Odvození přenosu zpětnovazebního řetězce z definovaných dílčích přenosů. Typy zpětných vazeb a jejich vliv na parametry zesilovačů se zavedenou zpětnou vazbou.
 10. Stabilita lineárních modelů s akumulačními prvky. Kriterium imitanční a Nyquistovo. Použití.
 11. Nyquistovo kriterium stability. Správné rozpojení zpětnovazební smyčky, podmínky stability ( přenos otevřené smyčky v Nyquistově rovině, modulová a fázová charakteristika. Význam dílčích přenosů ( K1, K2, K3 , K4) a jejich určení pro konkrétní zapojení.
 12. Vliv záporné zpětné vazby na přenosové parametry (napěťový přenos, vstupní a výstupní imitance, zkreslení, změna parametrů vnitřního zesilovače ap.)
 13. Vlivy záporné zpětné vazby na přenosové funkce s více póly v oblasti horního a dolního kmitočtového pásma ( kvalitativně). Možnosti nestabilních stavů. Pojem fázová jistota a doplňkový zisk ( vliv fázové jistoty na průběh výsledné modulové charakteristiky ).
 14. Zavádění kladné zpětné vazby. Oscilátory, odvození podmínek pro rozkmitání. Ustalování kmitů ( kvalitativně).
 15. Možnosti kmitočtové kompenzace zesilovačů se zpětnou vazbou. Příklady návrhu.
 16. Kmitočtová transformace. Ekvivalentní parametry. Obohacení spektra v nelineárních modelech.

 

Organizace zkoušky : (zahájení v 9. 00 hod.) , místnost č.362

písemná část 60 min.: otázka z teorie

příklad na aplikaci odpřednášené látky

ústní část : součástí ústní zkoušky bude diskuse o semestrální práci.