31AEO Analýza elektronických obvodů Rozsah výuky:2+2
Přednášející: Hospodka J., Ptáčková G. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:331 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:
Volitelný předmět AEO navazuje na předměty 31O1, 31O2 a doplňuje předmět 31EO . Jeho náplní jsou analytické postupy, které vedou od kompletních modelů vybraných elektronických soustav, přes nutná zjednodušení, k hlubšímu pochopení jejich činnosti. Analýzou dominantních vlivů, které mají na činnost obvodu rozhodující vliv, se získají podklady pro kvalifikovaný návrh konkrétních elektronických obvodů.

Osnovy přednášek:
1. Základní třídění elektronických obvodů
2. Modelování elektronických prvků a bloků
3. Principy zjednodušování modelů, linearizace
4. Základní metody analýzy elektronických obvodů
5. Modifikovaná metoda uzlových napětí
6. Odezva lineárního systému na harmonický signál (vztah mezi LT a FT)
7. Kmitočtové vlastnosti lineárních obvodů (póly a nuly přenosových funkcí)
8. Dominantní kmitočtové vlastnosti obvodů s akumulačními prvky
9. Zpětná vazba a její vliv na vlastnosti obvodových soustav
10. Vyšetřování stability klidových bodů obvodů
11. Analýza autonomních obvodů
12. Nelineární modely, vlastnosti, způsoby analýzy
13. Obvody se dvěma budícími signály
13. Možnosti počítačového řešení elektronických obvodů
14. Analýza vybraných funkčních bloků

Osnovy cvičení:
1. Příklady analýzy lineárních odporových modelů
2. Analýza klidových bodů nelineárních modelů
3. Programy pro počítačové řešení elektronických obvodů
4. Určování základních vlastností linearizovaných zesilovacích stupňů
5. Řešení složitějších linearizovaných elektronických obvodů
6. Analýza vícestupňového zesilovače - dělení řetězce
7. Konzultace semestrálních prací
8. Určování dolního a horního mezního kmitočtu linearizovaných elektronických obvodů
9. Analýza jednoduchého systému se zápornou zpětnou vazbou
10. Vliv záporné zpětné vazby na kmitočtové vlastnosti lineárního obvodu
11. Korekce modulové charakteristiky zesilovače
12. Vliv ZZV na rozptyl zesílení
13. Analýza oscilátoru
14. Odevzdání semestrálních prací, zápočty

Literatura:
[1] Ptáčková, G., Neumann, P.: Elektronické obvody- analýza. Skripta ČVUT, Praha 1995
[2] Horowitz, P.- Hill, W.: The Art of Electronics. NY University Press, 1989
[3] Tietze, U., Schenk, Ch.: Design and Applications. Springer Verlag, Berlin 1991

Požadavky:


Stránka vytvořena 20. 12. 2000