ANALOGOVÉ  A  DISKRÉTNÍ  SOUSTAVY

 

Požadavky ke zkoušce                                                                zimní semestr  2006/2007

 

1.       Obvody s proudovým přenosem: důvody uplatnění proudového přenosu, porovnání s napěťovým přenosem. Řešení obvodů v proudovém módu.

2.       Transformace obvodů z napěťového do proudového módu. Možnosti řešení, transformace aktivních prvků.

3.       Translineární princip a jeho aplikace.

4.       Funkční bloky na bázi translineárního principu (proudová zrcadla, analogové násobičky, odvozené FB).

5.       Zesilovače v obvodech s proudovým režimem - přehled, koncepce řešení. Porovnání s OZ.

6.       Možnosti řešení "čistých" proudových zesilovačů. Proudový OZ.

7.       Proudový konvejor: definice, vlastnosti, možnosti obvodového řešení. Typické aplikace proudového konvejoru.

8.       Transimpedanční zesilovače: koncepce zesilovače, obvodové řešení, dosahované parametry. Zpětnovazební obvody s transimpedančními zesilovači.

9.       Proudová zpětná vazba: charakteristické vlastnosti, porovnání s konvenční zpětnou vazbou.

10.   Transkonduktanční zesilovače: vlastnosti, model, obvodové řešení. Základní lineární funkční bloky s transkonduktančními zesilovači.

11.   Aplikace transkonduktančních zesilovačů při návrhu spojitě pracujících aktivních filtrů RC. Princip filtrů OTA-C.

12.   Řešení bikvadů OTA-C. Výchozí obvodová struktura, obvodové řešení. Možnosti ladění.

13.   Simulace pasivních filtrů LC soustavami OTA-C.

14.   Monoliticky integrované spojitě pracující filtry. Základní problémy spojené s monolitickou integrací. Aplikace automatického ladění - principy řešení, blokové uspořádání, preferovaná zapojení.

15.   Princip symetrizace signálových cest. Důvody pro použití, převod nesymetrických funkčních bloků na symetrická zapojení.

16.   Diskrétně pracující soustavy: charakteristické vlastnosti, možnosti diskrétního zpracování analogových signálů.

17.   Princip soustav se spínanými kapacitory (SC), podmínky činnosti, realizace SC rezistoru. Významné vlastnosti SC obvodů. "Širokopásmové" aplikace SC obvodů.

18.   Funkční bloky SC obvodů. Rezistory SC, integrátory SC: obvodové řešení, přenosové funkce.

19.   Princip obvodů se spínanými proudy (SI). Základní funkční bloky (dynamické a kombinované proudové zrcadlo).

20.   Funkční bloky obvodů SI: integrátor, diferenciátor, zpožďovací buňka.

21.   Obvodový popis soustav SC a SI v časové a frekvenční oblasti. Diferenční rovnice, aplikace transformace Z. "Čtyřbranová" reprezentace SC a SI soustav. Obvodové funkce SC a SI obvodů.

22.   Aplikace uzlových nábojových rovnic při řešení SC obvodů.

23.   Reálné vlastnosti SC a SI obvodů - přehled, hlavní zdroje chyb.

24.   Vliv konečné vstupní a výstupní vodivosti v obvodech SI, možnosti zlepšení poměru gout/gin . Typická obvodová řešení.

25.   Princip vzniku chyb SI obvodů injekcí náboje z řídicích obvodů a možnosti jejich kompenzace.

26.   Možnosti řešení buněk SI s minimalizovanými chybovými parametry a s potlačením rušení. Diferenční buňky SI, buňky v pracovní třídě AB.

27.   Principy realizace filtrů se spínanými kapacitory a spínanými proudy.

28.   Převodníky D/A a A/D: Přehled, základní charakterizace, principy řešení.

29.   Převodníky D/A: typy, blokové struktury, možnosti řešení technikou SC a SI.

30.   Převodníky A/D: přehled, aproximační převodníky, algoritmické převodníky. Násobící a dělicí algoritmy.

31.   Princip převodníků typu "pipeline", vlastnosti, možnosti realizace.

32.   A/D převodníky s převzorkováním. Princip, vlastnosti, srovnání s klasickými převodníky.