Nabídka spolupráce studentům

Naše skupina se mimo jiné zabývá analýzou a syntézou elektrických a elektronických obvodů a jejich aplikacemi v oblasti "klasických" analogových elektronických obvodů i diskrétně pracujících obvodů. V rámci tohhoto širokého zaměření se také zabýváme podporou výuky na internetu právě v nastíněných oborech. Z těchto aktivit vyplývá i nabídka spolupráce pro studenty ať již ve formě diplomové práce nebo lépe semestrálního projektu (práce) s návazností na práci diplomovou, nebo i jiné formě (pomocná vědecká síla, ...).

Z následující, zatím velmi omezené, nabídky si tedy můžete vybrat téma, které vám bude nejvíce vyhovovat. Můžete také přímo spojit s autorem zadání a navrhnout buď svoji modifikaci zadání nebo zadání zcela nové.

Předpokladem pro dobrou spolupráci nejsou rozhodující konkrétní znalosti, ale chuť učit se a zájem pracovat na úkolu, jehož výsledkem nebude "návrh do šuplíku". Nabízené práce vyplývají z potřeb a nejsou to žádná vykonstruovanými zadání "pro zadání".

Návrh zadání prací pro číslicovou filtraci signálů

 1. Návrh IIR filtrů na základě analogového prototypu (přenosové funkce v proměnné p) pomocí různých metod: impulsní invariance, tzv. "matched z transformation", standardní p->z transformace (bilineární, Eulerova aproximace, LDI).


 2. Návrh IIR filtrů pomocí analytických metod (přímo v proměnné z) - (Cauerova app. - prof. Vlčkek).


 3. Návrh FIR filtrů metodou oken.


 4. Návrh FIR filtrů metodou frekvenčního vzorkování.


 5. Návrh FIR filtrů se stejnoměrným zvlněním - minimax.


 6. Návrhu FIR filtrů pomocí analytických metod - doc. Zahradník, prof. Vlček


 7. Frekvenční transformace v z rovině (z DP na ostatní typy filtrů)


Jedná se o rešerši dané problematiky, výběr vhodných algoritmů a jejich implementaci pro matematický program MAPLE.

Předpokládá se začlenění výsledných produktů do existující knihovny SYNTFIL, která v současné podobě slouží pro návrh analogových filtrů (více na http://hippo.feld.cvut.cz/filtry/index.html).

Nabízíme náměty s perspektivou rozdělení práce do několika fází (semestrální práce, semestrální projekt a diplomová práce). Existuje i možnost honorování výborných výsledků a v případě zájmu jejich prezentaci na konferencích.

Nabídka diplomových prací

 1. Nestandardní aproximace filtrů v programu MAPLE
  Úkolem práce je seznámit se s metodami nestandartních aproximací filtrů a provést jejich implementaci v prostředí matematického programu MAPLE podle pokynů vedoucího práce. Cílem práce je rozšířit knihovnu Syntfil programu MAPLE, ve které jsou implementovány metody standartních aproximací. Přepokládá se základní znalost programování. Výhodou jsou znalosti z předmětu LOS (Lineární obvodové systémy) a EFI (Elektrické filtry), znalost systému MAPLE není nutná.
  Autor zadání: Dr.Ing. Jiří Hospodka


 2. Návrh nanalogové části multifunkční externí AD/DA karty
  Úkolem je navrhnout analogovou část univerzální externí karty pro PC. Návrh by měl obsahovat vstupní multiplexor s ochrannými obvody, přístrojový rozdílový zesilovač se softwarově řízeným ziskem a A/D předodník s vyrovnávací pamětí. Dále by karta měla umožňovat generovat analodový signál pomocí D/A převodníku a výstupního zesilovače. Předpokládají se základní znalosti z předmětu EO (Elektronické obvody) a schopnost realizace jednoduchých elektronických zařízení ("bastlení").
  Autor zadání: Dr.Ing. Jiří Hospodka


 3. Návrh digitálních filtrů (FIR a IIR) v programu MAPLE.
  Úkolem práce je seznámit se se základními metodami návrhu digitálních FIR a IIR filtrů a provést jejich implementaci v prostředí matematického programu MAPLE podle pokynů vedoucího práce. Cílem práce je rozšířit knihovnu Syntfil programu MAPLE implementující metody návrhu analogových filtrů. Přepokládá se základní znalost programování. Výhodou jsou znalosti z LOS (Lineární obvodové systémy), případně CFS (Číslicová filtrace signálů). Znalost systému MAPLE není nutná.
  Autor zadání: Ing. Jan Bičák, Ph.D.


 4. Analýza reálných spínaných obvodů v programu MAPLE
  Úkolem práce je seznámit se s metodami analýzy reálných spínaných obvodů a provést implementaci vybraného algoritmu v prostředí matematického programu MAPLE podle pokynů vedoucího práce. Cílem práce je rozšířit knihovnu SCSYRUP programu MAPLE pro analýzu idealizovaných spínaných obvodů. Přepokládá se základní znalost programování. Výhodou jsou znalosti z předmětu NDS - Návrh diskétních analogových soustav (nově DAS). Znalost systému MAPLE není nutná.
  Autor zadání: Ing. Jan Bičák, Ph.D.Nabídka semestrálních projektů nebo bakalářských prací

 1. Aktivní syntéza příčkové LC struktury v programu MAPLE
  Úkolem je sestavit návrhové algoritmy pro výpočet základních aktivních bloků pro realizaci příčkové struktury LC filtrů. Pomocí těchto algoritmů vytvořit výpočetní funkce v programu MAPLE a začlenit je do stávající knihovny Syntfil, určené pro návrh filtrů. Předpokládají se základní znalosti z předmtu LOS, případně EFI a základní znalost programování. Znalost systému MAPLE není nutná.
  Autor zadání: Dr.Ing. Jiří Hospodka


 2. Řídící software pro měřící pracoviště
  Úkolem práce je vytvořit řídící software pro měřící pracoviště v prostředí LabWindows. Měřící pracovistě bude obsahovat generátor, vektor voltmetr a osciloskop, které budou ovládány přes GPIB (IEEE 488) sběrnici. V rámci práce bude třeba vytvořit sadu měřících úloh (např. měření přenosů, impedancí ap.). Součástí programu bude také zpracování, vyhodnocení, zobrazení a uložení naměřených dat podle pokynů vedoucího práce. Předpokládá se znalost programování v jazyku C.
  Autor zadání: Ing. Jan Bičák, Ph.D.


 3. Vytvoření uživatelského rozhraní pro knihovnu Syntfil v programu Maple
  Úkolem práce je vytvořit sadu dialogových oken pro funkce knihovny Syntfil (knihovna pro návrh elektrických filtrů) v programu Maple 8 pomocí knihovny Maplets. Znalost systému MAPLE není nutná.
  Autor zadání: Dr.Ing. Jiří Hospodka