Poznámky ke kandidatuře do akademického senátu FEL - březen 2010

Na stránce se pokusím reagovat na případné připomínky k mé kandidatuře.

Při minulé kandidatuře jsem zpracoval poznámky, které jsou beze změny ve spodní části stránky. Nemyslím, že došlo k zásadní změně mých názorů, i proto je zde ponechávám, aby bylo možné porovnat, jak jsem se je snažil naplnit.

Pokud jde o práci v senátu v minulém funkčním období, osobně si nejvíc cením vztahů mezi členy senátu a zejména pak vztahů se studenty a jejich aktivního zapojení do práce v senátu. Za jeden z nejpříjemnějších okamžiků považuji ten, kdy senát rušil studentskou komisi s konstatováním, že nemá smysl, protože studenti jsou tak aktivně zapojeni do práce ostatních komisí, že studentská komise nemá náplň práce.
Za pozitivní výsledek považuji to, že senátoři dokázali řadu věcí řešit přímo s příslušnými funkcionáři a pracovníky školy, dokázali si uvědomit reálné možnosti a věcným přístupem přispět k přijatelnému řešení. Ať už to byla třeba iniciativa kolegy Černocha v počátcích činnosti senátu, kdy dokázal samostatně vyřešit věcně problém s naším oblíbeným KOSem v oblasti kontroly plnění studijního plánu a jejího zobrazování studentům, nebo z poslední doby velmi věcné vystoupení "nové" kolegyně Mudrové v problému harmonogramu SZZ bakalářské etapy, které právě svou věcností a střízlivými požadavky vedlo alespoň k úpravě mírně zlepšující situaci, za daného stavu představující reálný kompromis.

K bodům na mé kandidátce:

Poznámky ke kandidatuře do akademického senátu FEL - předchozí období

Na stránce se pokusím reagovat na případné připomínky k mé kandidatuře.

Základní teze k činnosti - podporovat trendy:

Několik poznámek k mé představě:

Základní idea:

Fakulta by měla fungovat jako přátelské prostředí:

Z toho plyne, že by měla fungovat rozumná spolupráce a vzájemné respektování počínaje složkami na úrovni fakulty (vedení, grémium, vědecká rada, senát,...), mezi katedrami i mezi jednotlivými učiteli. A totéž platí pro vztah mezi studenty a učiteli.

Další dílčí úvahy:

Studijní plány, výběr předmětů:

Na fakultě je velké množství studentů, kteří samozřejmě mají různé představy o svém uplatnění po absolvování. Mají samozřejmě také různé vstupní znalosti a zkušenosti. Proto je třeba hledat cesty k naplnění těchto jejich představ. První hrubé dělení je podle výše uvedené teze k diferenciaci podle perspektivy zakončení vzdělávání na FEL.
Samozřejmě i uvnitř těchto skupin je možné pokračovat v dělení (konkrétní konstrukční činnnost, činnosti vyžadující spíše obecnější širší přehled apod.). Je proto třeba hledat cesty, jak studentům umožnit v rozumné míře volit cestu průchodu školou v pro ně nejpříjemnější poloze (samozřejmě při zachování odpovídající úrovně).

Nemyslím si, že k tomu vede jednoznačná cesta. V nižších ročnících, kde jsou předměty pro větší počty studentů je možné zřejmě využít určité diferenciace v rámci paralelek (nemusí být jiná osnova, ale tentýž "řádek osnovy" mohu prezentovat špičkově matematicky, ryze prakticky a celou řadou modifikací mezi těmito možnostmi). Je možné zvýšit počet předmětů typu F, které mohou doplňovat základní povinný předmět jeho rozšířením do oblasti praktické aplikace, využití programů, ale třeba i pouhého rozšíření počtu hodin pro procvičení látky. Ve vyšších ročnících je pak cestou např. využívání formy projektů, které pokrývají více předmětů, možnost využití "soukromých" aktivit studenta ve výuce apod. To je jen několik příkladů, forem je značné množství. Jejich uplatnění je ale podmíněno dlouhodobější stabilitou "administrativních" forem výuky (t.j. absencí změn typu strukturované studium apod.).

Vztah student - učitel, student - škola:

V této oblasti mám určité zkušenosti, do jaké míry se mi daří dále uvedené názory realizovat v praxi musí posoudit sami studenti, které jsem učil. Dále uvedu pouze několik poznámek, podrobnější rozvedení by bylo příliš obsáhlé.

Odkaz na příspěvky v diskusním fóru:

Poznámka na závěr: Pokud budu do senátu zvolen, doufám, že jak mezi studenty, které momentálně učím, tak i mezi těmi, které jsem učil v minulosti, se najde alespoň několik, kteří budou ochotni se mnou spolupracovat a pomohou mi věcně, kriticky hodnotit projednávané materiály i vyhledávat problémy k řešení. U zaměstnanců si takovou spolupráci díky jejich organizačnímu začlenění dokážu do určité míry "vynutit" - odhadnu na koho se obrátit, abych získal potřebný (tedy často právě opoziční) pohled. U studentů je to horší a jedna ze životních zkušeností je, že jakmile člověk "získá funkci", riskuje ztrátu kontaktu s realitou. Prostě díky členství v senátu získám určité informace, které bych jako běžný pracovník získával s určitou námahou (třeba musel chodit na jednání senátu pravidelně jako host). A pak je velmi snadné "sklouznout" k tomu, že některé věci nejsou tolik významné. Což může být i objektivní zhodnocení, ale pak je třeba to jasně říct a obhájit - ale k tomu je potřeba právě tu zpětnou vazbu přes lidi přímo nezainteresované.
Takže pokud se rozhodnete dát mi svůj hlas, rád bych, abyste to nepovažovali za jednorázovou akci, ale i za určitý závazek k tomu, že v případě mého zvolení mi pomůžete orientovat se v problémech, které bude senát řešit a které se Vás budou týkat. Což je míněno vůči zaměstnancům i studentům.