SYNTFIL - uzivatelsky popis    PROGRAMOVY SYSTEM PRO NAVRH FREKVENCNICH FILTRU 

              verze da1           Ing.Jana Tuckova,CSc.

            Ing.Karel Julis      

           Katedra teorie obvodu

            FEL CVUT Praha   1.UVOD   Nekolikalete zkusenosti s vyuzivanim vypocetni techniky pri

vyuce linearnich obvodu, specielne frekvencnich filtru, na

katedre teorie obvodu Elektrotechnicke fakulty CVUT v Praze, nas

privedly k myslence zaplnit mezeru v nabidce dostupnych programu

pro syntezu filtru. Dosud se kombinovaly male jednoucelove

programy s vyhledavanim v katalogu a s "rucnim" vypoctem. Nasim

cilem bylo jednak odstraneni vypocetni rutiny a male dostupnosti

katalogu, jednak snaha ukazat systemovy pristup ve vyuce filtru.

Vznikl programovy system pro syntezu linearnich filtru. Tomuto

cili byl podrizen i vyber metod a zpusob jejich zpracovani.

Interaktivni zpusob ovladani  programoveho systemu dovoluje

snadnou modifikaci pozadavku a moznost sledovani logickeho

postupu syntezy. Diskuse pedagogu i vedeckych pracovniku na

nekolika konferencich, ktere byly venovany vyuziti vypocetni

techniky ve vyuce, nam pomahaly ve zpresnovani a doplnovani

prvni verze systemu.

   2.SYNTFIL - POPIS MOZNOSTI   Programovy system  je urcen pro  syntezu elektrickych

filtru. V predkladane verzi 1 jsou to analogove pasivni a

aktivni filtry.

   Jako vstupni data se zadavaji utlumove pozadavky podle

tolerancniho schematu. Parametry tolerancniho schematu jsou

prepocitany na parametry normovane dolni propusti a vysledny

navrh je zpetne odtransformovan na pozadovany typ filtru.

   Tato verze pracuje se tremi aproximacemi, a to se dvema

polynomialnimi  (Butterwothovou  a  Cebysevovou  aproximaci)

a s eliptickou aproximaci (Cauerovou). Pro zvolenou aproximaci

je :   a) spocitan cinitel prenosu G(p),

   b) spocitana charakteristicka funkce fi(p),

   c) prepocitan amin (to umozni urcit rezervu aproximace na

    mezi nepropustneho pasma).

   2.1. POLYNOMIALNI FILTRY LC   Polynomialni filtry LC lze navrhovat pro libovolny utlum

amax, lze volit strukturu (T,PI) a ruzne zakoncovaci odpory

(tato volba je omezena pouze podminkami realizace). Program je

schopen doporucit vhodnou volbu R2 pri zadanem R1.   Skutecne hodnoty  soucastek byly pocitany  na zaklade

rekurentnich formuli podle [5].

   Koeficienty G(p) jsou pocitany podle [7].   2.2. CAUEROVY ELIPTICKE FILTRY   K vypoctu Cauerovy elipticke aproximace, tj. aproximace

s izoextremalni charakteristikou v propustnem i nepropustnem

pasmu,  bylo pouzito  analytickeho zpracovani  a algoritmu

popsanych v clanku [3]. Hodnoty soucastek techto filtru jsou

pocitany metodou odstepovani nulovych bodu a polu prenosove

funkce. Algoritmus vypoctu byl odvozen v [6].

V systemu SYNTFIL byl tento algoritmus poprve naprogramovan,

odladen a overen. Ve vsech pripadech je mozne volit graficke

znazorneni G(p) pro normovanou dolni propust. Kurzorem lze

vyvolat hodnotu utlumu a kmitocet (souradnice grafu).   2.3. SYNTEZA AKTIVNICH FILTRU   Prvni verze SYNTFILu umoznuje pouze kaskadni syntezu bloku

prvniho resp. druheho radu s operacnimi zesilovaci. Prenosova

funkce pro zvolenou aproximaci je rozdelena do bikvadratickych

sekci (u Cauerovy aproximace je dvojice nula-pol vybirana

z hlediska optimalizace cinitele jakosti jednotlivych sekci).

   Pro realizaci sekci druheho radu je mozne volit z nabidky

zatim trinacti zapojeni. Prislusna nabidka zavisi na typu filtru

- dolni propust (DP), horni propust (HP), pasmova propust (PP)

a pasmova zabrana (PZ) - a na zvolene aproximaci. Je vzata

v uvahu moznost zmeny hodnot nekterych soucastek.  3. SYNTFIL - POPIS SYSTEMU    Program  SYNTFIL  je  modularni  system.  Z logicke

posloupnosti navrhovych kroku vyplyva nasledujici struktura

zakladni kostry programu (obr.1).

     旼컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴

 Vrstva   Editor    Analyzator           

 VSTUP   vstupu    vst. textu           

     쳐컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컴컴컴

      Vstupni data pro aproximaci          

     쳐컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴

 Vrstva   Polynom.  Cauer.  Nestand.        

 APROX   aprox.   aprox.  aprox.         

     쳐컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴

      Vstupni data pro realizaci / simulaci     

     쳐컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴

 Vrstva   Pasivni  Aktivni  Prepocet  Analyza   

 REAL    realizace realizace na digit. a simulace 

     쳐컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴

      Vysledky realizace               

     쳐컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴

 Vrstva   Optimalizace    Simulace dig.       

 SPEC    pro ztrat. prvky  filtru          

     읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴   obr.1.: Kostra programu   Prvni vrstva - VSTUP.

           Zjistuje ziskani nutnych vstupnich dat pro

           navrh filtru.   Druha vrstva - APROX.

           Provadi aproximaci pozadavku na filtr.   Treti vrstva - REAL.

           Je  urcena  k  realizaci  prislusne

           aproximujici funkce.   Ctvrta vrstva - SPEC.

           Je zatim pouze pripravena a neobsazena.   Kazde ucelene patro programu si vytvari svoji datovou

strukturu, do ktere uklada vysledky sve prace. Ocekava pri tom

existenci vstupnich dat  ve strukture vytvorene predchozim

patrem. Kazde patro ma pravo zasahovat pouze do sve vystupni

struktury. Tak je kdykoli mozne se v navrhovem postupu libovolne

vratit a vytvaret tak variantni reseni daneho problemu.

   Tento pristup byl zvolen proto, aby bylo mozno snadno

vytvaret variantni reseni, vyplyvajici z mnohoznacnosti postupu

syntezy.   Zdrojovy text programu je rozdelen do samostatnych jednotek

(units). Kazda  jednotka odpovida jednomu  z pater kostry

programu. Tato koncepce  dovoluje snadno zmenit vlastnosti

jednoho patra programu bez nutnosti rekompilace celeho systemu.   Program vyuziva v maximalni mire textovy mod obrazovky.

Graficky mod je vyvolavan pouze v pripade nutnosti. Tim je

dosazeno nejvyssi mozne miry kompatibility s ruznymi druhy

videokaret  (HGA,, MDA,  CGA, EGA,  VGA atd).   Programovy  system je  opatren interaktivnim  systemem

napovedy (Help).

   System sleduje postup reseni ulohy a poskytne uzivateli

vzdy aktualni napovedu pro okamzity stav reseni (F1). Text

napovedy je ulozen ve vnejsim diskovem souboru (SYNTFIL.HLP).

Tato koncepce umoznuje uzivateli modifikovat obsah napovedy

podle vlastnich pozadavku pomoci textoveho editoru.   Samotny program je koncipovan jako "uzivatelsky pritulny"

(user-friendly). Obsluha programu nevyzaduje prakticky zadne

znalosti  vypocetni  techniky.  Je  realizovana  vyhradne

prostrednictvim  "roletovych  jidelnicku"  (pulldown menus).

Vychozi volby v menu jsou uskutecneny tak, aby i proste

potvrzovani jednotlivych voleb vedlo k cili.   Velmi vyznamnou vlastnosti programu je analyzator vstupniho

textu.

   Uzivateli je dovoleno pracovat se systemem bez potreby

vetsich  znalosti prace  s vypocetni  technikou. Existence

analyzatoru eliminuje velmi neprijemnou vlasnost rady programu,

kterou je nutnost striktniho dodrzeni formatu vstupnich dat.

Program SYNTFIL zpracovava vstupni text metodou vyhledavani

klicovych slov. V principu je mozny libovolny zapis splnujici

nasledujici format:

   ... ..... ... xxxxxx ... ..... . ...  .... yyyyyyyy ....kde

   ...  jsou libovolne znaky, vcetne ridicich (CR,LF,FF atd)

   xxx  jsou  klicova  slova  (velka  nebo mala pismena

      nerozhoduji)

   yyy  jsou numericke konstanty,libovolny zapis slucitelny s

      Turbo Pascalem 5.5Poradi zadani jednotlivych vstupnich hodnot muze byt zcela

libovolne. Nejsou-li ve vstupnim textu uvedeny (nebo rozpoznany)

vsechny nutne pozadavky pro navrh filtru, je uzivatel pozadan

o jejich doplneni v interaktivnim modu vstupu.

   4. VLASTNI OVLADANI PROGRAMU   4.1. HLAVNI MENUVSTUP POZADAVKU/APROXIMACE   Lze volit vstup z klavesnice - INTERAKTIVNE nebo ZE

SOUBORU.V to pripade je text analyzovan a jsou vybrany potrebne

udaje. Pokud je text ve vstupnim souboru neuplny, lze jej

doplnit ci modifikovat pomoci editoru tolerancniho schematu.

Jednou zadane hodnoty zustavaji az do volby jineho typu filtru

nebo do volby NOVE ZADANI. Dale se zvoli pozadovany TYP FILTRU.

Volbou jineho typu filtru nez v predchazejici uloze jsou

automaticky zruseny zapamatovane informace. Je mozne menit

pozadavky na navrhovany filtr a provest APROXIMACI. Lze vybirat

jeden ze tri typu aproximace, a to Butterworthovu (s maximalne

plochou f(p)), Cebysevovu (se stejnomernym zvlnenim f(p)) - v

obou pripadech pro licha i suda n - a Cauerovu (s poly utlumu

v konecnych kmitoctech). Pro Cauerovu aproximaci lze spocitat

koreny pro liche N a vsechny tri varianty (A,B,C) pro sude N.

   Normovana dolni propust licheho stupne ma nulu utlumu pri

nulovem kmitoctu a jeden pol utlumu v nekonecnu.

   Pro normovanou dolni propust sudeho stupne lze vybirat mezi

variantami A,B,C. VARIANTA A ma konecnou hodnotu utlumu v nule

(amax) a v nekonecnu (limitne se blizi k hodnote amin). Tento

prubeh  utlumove charakteristiky  lze realizovat  pouze se

vzajemnymi indukcnostmi. Kmitoctovou transformaci z varianty A

se ziska VARIANTA B. Ma konecnou hodnotu utlumu (amax ) v nule

a utlumovy pol v nekonecnu. Plati: omegaNB = omegainfA >

omegaNA, kde omegaNA resp. omegaNB jsou meze nepropustneho pasma

pro variantu A resp. B, omegainfA je nejmensi hodnota z

utlumovych polu varianty A. Pro zakoncovaci odpory variant A a B

plati R1 < R2 (pro T-clanek) resp. R1 > R2 (pro PI-clanek).

VARIANTA C se ziska z varianty B kmitoctovou transformaci tak,

ze v nule ma nulovy utlum a v nekonecnu utlumovy pol. Pro

zakoncovaci odpory plati R1=R2.

   VYSLEDKY  APROXIMACE umoznuji  graficke vyjadreni nebo

vypocet prenosove funkce G(p) a charakteristicke funkce Fi(p).

Volbou UZ ME NEZAJIMAJI se uzivatel dostava zpet na hlavni menu.

PASIVNI SYNTEZA   Tato  volba  umoznuje  vypocet  hodnot  SOUCASTI  NDP

nebo  SKUTECNYCH SOUCASTI  pri volbe  struktury a  hodnot

zakoncovacich odporu..pa

VOLBA STRUKTUR PASIVNICH LC FILTRU   Je  mozna  volba  struktury  navrhovaneho  pasivniho

bezeztratoveho filtru. Program je schopen vybrat vhodnejsi

strukturu z hlediska zakoncovacich impedanci a doporucit ji.

Samozrejme je ale mozno pozadovanou strukturu i direktivne urcit

volbou "T" nebo "PI".

   Pozadavky na realizaci. Lze pozadat o hodnoty SKUTECNYCH

SOUCASTI daneho filtru, popripade o soucasti ekvivalentni NDP

( normovane dolni propusti ). Tuto sekci lze take spustit ZNOVU

pro nastaveni jinych zakoncovacich impedanci nebo ji opustit

volbou DOST. POLYNOMIALNI APROXIMACE Zakladni zapojeni prickove struktury dolni propusti : a) Struktura T - polynomialni aproximace  G(p) = U1/U2 = Konst * [p^n + gn-1*p^n-1 +...+ g0]  >컴L1컴쩡횸3  컫컴Ln컴>

           

      C2     Cn-1

           

            b) Struktura PI - polynomialni aproximace  G(p) = U1/U2 = Konst * [p^n + gn-1*p^n-1 +...+ g0]  >컴컫컴L2컴쩡  횸n-1컴쩡>

              

    C1   C3      Cn

              

              

 Zakladni zapojeni prickove struktury horni propusti : a) Struktura T - polynomialni aproximace  G(p) = U1/U2 = Konst * [p^n + gn-1*p^n-1 +...+ g0]  >컴C1컴쩡횮3  컫컴Cn컴>

           

      L2     Ln-1

           

            b) Struktura PI - polynomialni aproximace  G(p) = U1/U2 = Konst * [p^n + gn-1*p^n-1 +...+ g0]  >컴컫컴C2컴쩡  횮n-1컴쩡>

              

    L1   L3      Ln

              

               Zakladni zapojeni prickove struktury pasmove propusti: a) Struktura T - polynomialni aproximace  G(p) = U1/U2 = Konst * [p^n + gn-1*p^n-1 +...+ g0]  >컴L1컴C1컴쩡컴쩡횸3컴C3   쩡컴쩡횸n컴Cn컴>

                   

        C2 L2        Ln-1Cn-1

                   

                    b) Struktura PI - polynomialni aproximace  G(p) = U1/U2 = Konst * [p^n + gn-1*p^n-1 +...+ g0]  >컴컫컴컫컴L2컴C2컴쩡컴쩡  컴Cn-1컴Ln-1컫컴컫컴>

                        

    C1 L1     C3 L3          Ln Cn

                        

                         Zakladni zapojeni prickove struktury pasmove zabrany: a) Struktura T - polynomialni aproximace  G(p) = U1/U2 = Konst * [p^n + gn-1*p^n-1 +...+ g0]  >컴쩡L1컫컫컴쩡L3컫  쩡컫횸n컫컴>

    읕C1켸  읕C3켸     읕Cn켸

       L2        Ln-1

               

       C2        Cn-1

               

                b) Struktura PI - polynomialni aproximace  G(p) = U1/U2 = Konst * [p^n + gn-1*p^n-1 +...+ g0]

  >컴쩡컫횸2컫컴쩡  쩡Ln-1컫컴쩡>

     읕C2켸     읕Cn-1켸 

    L1     L3         Ln

                  

    C1     C3         Cn

                  

                  ELIPTICKA APROXIMACE Pozadavky na realizaci eliptickeho filtru.   Lze pozadat o hodnoty SKUTECNYCH SOUCASTI daneho filtru,

popripade  o  soucasti  ekvivalentni  NDP (normovane dolni

propusti). Dale je mozne volit realizaci metodou odstepovani

nulovych bodu a polu ZEPREDU nebo ZEZADU. Voli se dale vstupni

odpor R1, vystupni odpor R2 je vypocitan ( jeho hodnota odpovida

dokonalemu impedancnimu prizpusobeni ). Tuto sekci je mozne

opustit volbou DOST. Zakladni zapojeni prickove struktury dolni propusti:   liche N: a) Struktura T - elipticka aproximace  >컴L1컴쩡횸3  컫컴Ln컴>

           

      L2     Ln-1

           

           

      C2     Cn-1

           

            b) Struktura PI - elipticka aproximace

  >컴쩡컫횸2컫컴쩡  쩡Ln-1컫컴쩡>

     읕C2켸     읕Cn-1켸 

                  

    C1     C3         Cn

                  

                   sude N:

 a) Struktura T - elipticka aproximace  >컴L1컴쩡횸3  컫컴Ln-1컫컴>

               

      L2     Ln-2  

               Cn

               

      C2     Cn-2  

               

                b) Struktura PI - elipticka aproximace  >컴쩡컫횸2컫컴쩡  쩡Ln-2컫컴쩡횸n컴>

     읕C2켸     읕Cn-2켸 

                  

    C1     C3         Cn-1

                  

                   Zakladni zapojeni prickove struktury horni propusti:   liche N:

 a) Struktura T - elipticka aproximace  >컴C1컴쩡횮3  컫컴Cn컴>

           

      C2     Cn-1

           

           

      L2     Ln-1

           

            b) Struktura PI - elipticka aproximace  >컴쩡컫횮2컫컴쩡  쩡Cn-1컫컴쩡>

     읕L2켸     읕Ln-1켸 

                  

    L1     L3         Ln

                  

                     sude N: a) Struktura T - elipticka aproximace  >컴C1컴쩡횮3  컫컴Cn-1컫컴>

               

      C2     Cn-2  

               Ln

               

      L2     Ln-2  

               

                b) Struktura PI - elipticka aproximace  >컴쩡컫횮2컫컴쩡  쩡Cn-2컫컴쩡횮n컴>

     읕L2켸     읕Ln-2켸 

                  

    L1     L3         Ln-1

                  

                   Zakladni zapojeni prickove struktury pasmove propusti:   liche N: a) Struktura T - elipticka aproximace  >컴L1횮1컴쩡컴컫횸3횮3  컫컴컴컫컴 Ln횮n컴>

                  

       C2a C2b      Cna-1 Cnb-1

                  

                  

       L2a L2b      Lna-1 Lnb-1

                  

                   b) Struktura PI - elipticka aproximace  >컴쩡쩟횸2a컫횸2b컫  쩡쩟횮na-1컫횮nb-1컫쩡쩡>

    냅횮2a컨횮2b켸     냅횸na-1컨횸nb-1켸 

                        

   L1 C1         Ln-2 Cn-2       Ln Cn

                        

                           sude N:

 a) Struktura T - elipticka aproximace  >컴L1횮1컫컴쩡L3횮3  쩡컫횸n1횮n1쩡컫컴>

                     

      C2a C2b    Cna-2 Cnb-2    

                     

                   Ln Cn

      L2a L2b    Lna-2 Lnb-2    

                     

                      b) Struktura PI - elipticka aproximace  >컴쩡쩟횸2a컫횸2b컫  쩡쩡Cn횸n컴>

    냅횮2a컨횮2b켸     

               

   L1 C1         Ln-1 Cn-1

               

                Zakladni zapojeni prickove struktury pasmove zabrany:   liche N:

 a) Struktura T - elipticka aproximace  >컴컫횸1컴쩡쩡컫컫횸3컴  쩡컫컫횸n컫>

    읕C1컴  읕C3컴    읕Cn켸

        L2a L2b    Cna-1 Cnb-1

                 

                 

        C2a C2b    Lna-1 Lnb-1

                 

                 

 b) Struktura PI - elipticka aproximace  >컴쩡쩟횸2a컫횸2b컫  쩡쩟횸na-1컫횸nb-1컫쩡쩡>

    냅횮2a컨횮2b켸     냅횮na-1컨횮nb-1켸 

                        

   L1 C1         Ln-2 Cn-2       Ln Cn

                        

                        

   sude N:

 a) Struktura T - elipticka aproximace  >컫횸1컫컫컴  컫횸n1컫컴쩡>

   읕C1켸      읕Cn-1켸 

      C2a C2b        Cn

                

                Ln

      L2a L2b        

                

                 b) Struktura PI - elipticka aproximace  >컴쩡쩡L2a컫횸2b컫  쩡컫횮n컫컴>

    읕C2a컨횮2b켸     읕Ln켸

    L1          Ln-1

               

    C1          Cn-1

               

               AKTIVNI SYNTEZA

   Krome volby SKONCIT (navrat do hlavniho menu), obsahuje

ROZDELENI SEKCI a SYNTEZU. Pri prvni volbe z techto dvou

poslednich  jsou  spocitany  koreny  prenosovych  funkci

bikvadratickych sekci (optimalizace podle cinitele jakosti Q),

druhou volbou jsou spocitany hodnoty soucastek jednotlivych

bikvadratickych sekci s tim, ze jsou pocitany k urcite vychozi

hodnote (hodnotam). Tyto hodnoty jsou pro prvni vypocet R=10k,

popr. C=100nF. Po vypoctu je lze samozrejme zmenit a blok je

ihned prepocitan pro zvolenou hodnotu R, popr. C. Volbou DOST se

lze vratit do hlavniho menu. Verze 1 obsahuje 13 bikvadratickych

sekci. Jsou to:SALLEN-KEYBikvadraticka ARC struktura velmi vyhodnych vlastnosti ( nizka

citlivost, vysoka stabilita, snadna realizovatelnost) . Ve

zpetne vazbe je premosteny T-clanek pripojeny mezi vystup filtru

a invertujici vstup operacniho zesilovace. Cinitel jakosti polu

Qp < 20. Pro R4  = 0 dostaneme jednotkove zesileni. Cinitel

jakosti polu je pro tento pripad Qp < 5. Zapojeni DOLNI PROPUSTI : G(p) = K*1/(1+p/(wp*Qp)+p^2/(wp^2))

 K  = 1+R4/R3    旼컴컴컴C1컴컴컴컴커

         旼컴커 

 >컴R1컴좔훀2컴쩡컴+   

        C2  OZ 쳐컵컴>

         渼-   

         냅컴컴 

         쳐훀4컴컴

         R3

         

          Zapojeni HORNI PROPUSTI : G(p) = K*(p^2/wp^2)/(1+p/(wp*Qp)+p^2/(wp^2))

 K  = 1+R4/R3    旼컴컴컴R1컴컴컴컴커

         旼컴커 

 >컴C1컴좔횮2컴쩡컴+   

        R2  OZ 쳐컵컴>

         渼-   

         냅컴컴 

         쳐훀4컴컴

         R3

         

         

DELIYANNISPremosteny T-clanek realizujici pasmovou propust 2.radu. Jedna

se o modifikovane zapojeni. Premosteny T-clanek je obecne

pripojen jako zpetna vazba mezi vystupem a invertujicim vstupem

operacniho zesilovace. Cinitel jakosti polu je Qp < 20. Zapojeni PASMOVE PROPUSTI : G(p) = K*(p/(wp*Qp))/(1+p/(wp*Qp)+p^2/(wp^2))

 K  = -((1+R4/R3)*R2*C2)/(R1*(C1+C2)-(R4*R2*C2/R3))    旼컴컴컫컴컴컴컴컴커

    C1   R2     

         旼컴커 

 >컴R1컴좔횮2컴좔컴-   

          OZ 쳐컵컴>

         渼+   

         냅컴컴 

         쳐훀3컴컴

         R4

         

         

SCULTETYElipticka sekce 2.radu realizovana premostenym T-clankem. Pro

dolni propust plati mezi nulovym bodem prenosu wz a polem

prenosu wp vztah wp < wz. Cinitel jakosti polu je Qp < 10. Zapojeni DOLNI PROPUSTI : G(p) = K*(1+(p^2/wz^2))/(1+p/(wp*Qp)+p^2/(wp^2))

 K  = 1+R4/R32

 R3  = (R31*R32)/(R31+R32)

 C2  = C21+C22      旼컴컴컴C1컴컴컴컴커

           旼컴커 

  旼컴R1컴좔훀2컫컴컴+   

           OZ 쳐컵컴>

 >컴탠컴C21컴컴컴캑  渼-   

          냅컴컴 

  읕컴R31컴컴컴훂컴컵훀31컴컴

           

         C22 R32

           

           SCULTETYElipticka sekce 2.radu realizovana premostenym T-clankem. Pro

horni propust plati mezi nulovym bodem prenosu wz a polem

prenosu wp vztah wp > wz. Cinitel jakosti polu je Qp < 10. Zapojeni HORNI PROPUSTI : G(p) = K*(1+(p^2/wz^2))/(1+p/(wp*Qp)+p^2/(wp^2))

 K  = k*(R4/R32)

 R2  = (R31*R32)/(R31+R32)

 R2  = (R21*R22)/(R21+R22)

 k  = (R2/R21)-(R2*(R4*R32/(R4+R32))/(R22*R31)      旼컴컴컴R1컴컴컴컴커

           旼컴커 

  旼컴C1컴좔횮2컫컴컴+   

           OZ 쳐컵컴>

 >컴탠컴R21컴컴컴캑  渼-   

          냅컴컴 

  읕컴R31컴컴컴훂컴컵훀4컴컴켸

           

         R22 R32

           

           

BOCTORElipticka sekce 2.radu pouzivajici ve zpetne vazbe premosteny

T-clanek. Tento typ filtru se pouziva pro nizke kmitocty. Pomer

kmitoctu nulovych bodu a polu wz/wp musi byt maly. Tento filtr

je snadno laditelny. Cinitel jakosti polu Qp < 5. Zapojeni DOLNI PROPUSTI : G(p) = K*(1+(p^2/wz^2))/(1+p/(wp*Qp)+p^2/(wp^2))

 K  = k*(R4/(R3+R4))

 k  = (wz/wp)^2     旼컴컴컫컴컴컴컴컴커

     R1   C2     

          旼컴커 

 >컴쩡C1컴탠훀2컴탠컴-   

          OZ 쳐컵컴>

  읕컴컴T컴R3컴T컴쨈+   

         냅컴컴 

         쳐훀3컴컴

     R6   R5 R4

         

         TWINT1,2,3Elipticka sekce 2.radu. Eliptickou sekci realizujeme filtry

navrhovane podle Cauerovy aproximace. Zpetna vazba je u tohoto

zapojeni realizovana dvojitym T-clankem. To umoznuje snadnou

preladitelnost  a  toto  zapojeni  ma priznive citlivostni

vlastnosti. Varianta TwinT-1 resp. TwinT-2 realizuje dolni

resp.  horni propust.  Varianta TwinT-3  realizuje stejnym

zapojenim dolni i horni propust, pro dolni propust odpovida

nahradnimu schematu, pro horni propust je nutne zamenit vstupni

svorku x za y. Cinitel jakosti polu Qp < 10. Zapojeni DOLNI PROPUSTI TwinT-1: G(p) = K*(1+(p^2/wz^2))/(1+p/(wp*Qp)+p^2/(wp^2))

 K  = 1

 R1  = R2 = 2*R3 = R

 C1  = C2 = C3/2 = C

 C1  = C11+C12            旼컴컴컴컴

            넬컴컴커 

            윱-   

 >컴컫컴R1컴쩡컴R2컴커  OZ 쳐컵컴>

          쳐캑+   

   C11       읕컴컴 

   쳐컫컴컵컴횮2컴켸      R5

       旼컴컴     

    R3 C3    +쳐컴컴컴컴

    읕컴좔컫캑 OZ      

          -쳐    R4

   C12    읕컴컴    

       읕컴컴컴컴    

                 Zapojeni HORNI PROPUSTI TwinT-2: G(p) = K*(1+(p^2/wz^2))/(1+p/(wp*Qp)+p^2/(wp^2))

 K  = (wz/wp)^2

 C1  = C2 = C3/2 = C

 R1  = (R11*R12/(R11+R12)) + R13 = R2 = 2*R3 = R            旼컴컴컴컴

            넬컴컴커 

            윱-   

 >컴컫컴C1컴컴컴쩡횮2컴커 OZ 쳐컵컴>

           척+   

   R11        냅컴컴켸 

   쳐훀13컫컴훂컴R2컴켸     R5

         旼컴컴   

      C3 R3    +쳐컴컴캑

      읕컴좔컫캑 OZ    

            -쳐  R4

   R12      읕컴컴   

         읕컴컴컴컴  

                 

TWINT3Zapojeni DOLNI PROPUSTI TwinT-3: wz > wp G(p) = K*(1+(p^2/wz^2))/(1+p/(wp*Qp)+p^2/(wp^2))

 K  = 1

 R1  = R2 = 2*R3 = R

 C1  = C2 = C3/2 = C

   x         旼컴컴컴커

 >컴쩡o컴R1컫컴컴R2컴 넬컴컴커 

           윱-   

  R7          OZ 쳐탠컴>

  쳐o컴C1훂컴쩡횮2컨컴캑+   

   y        읕컴컴 

      C3 R3        R5

               

      읕컨컴컴컴컴컴컴컴컴캑

                

  R6              R4

                

                

Zapojeni HORNI PROPUSTI TwinT-3: wz < wp G(p) = K*(1+(p^2/wz^2))/(1+p/(wp*Qp)+p^2/(wp^2))

 K  = (wz/wp)^2

 C1  = C2 = C3/2 = C   x         旼컴컴컴커

  旼o컴R1컫컴컴R2컴 넬컴컴커 

           윱-   

  R7          OZ 쳐탠컴>

 >컵훟컴C1훂컴쩡횮2컨컴캑+   

   y        읕컴컴 

      C3 R3        R5

               

      읕컨컴컴컴컴컴컴컴컴캑

                

  R6              R4

                

                

IMPEDANCNI KONVERTORPolynomialni filtr 2.radu s impedancnim konvertorem. Cinitel

jakosti polu Qp < 20. Zapojeni DOLNI PROPUSTI: G(p) = K /(1+p/(wp*Qp)+p^2/(wp^2))

 K  = 1 + R2/R1

             旼컴컴

 >컴컴R6컴컴쩡컴컴컴컴컴캑+  

     旼좔      OZ 쳐컫컴컴>

     R5 C5    旼-   

     읕쩡     읕컴컴 

      쳐컴훀4컴컴탠컴컴C3컴캑

       旼컴컴      

         -쳐     

      읕캑 OZ       

          +쳐쩡컴컴R2컴켸

        읕컴컴 

            R1

            

            

 Zapojeni HORNI PROPUSTI: G(p) = K*(p^2/wp^2)/(1+p/(wp*Qp)+p^2/(wp^2))

 K  = 1 + R2/R1

.pa

             旼컴컴

 >컴컴C6컴쩡컫컴컴컴컴컴캑+  

             OZ 쳐쩡컴>

      R5    旼-   

           읕컴컴 

      쳐컴C4컴컴탠컴훀3컴캑

       旼컴컴     

         -쳐     

      읕 OZ       

         +쳐쩡컴컴R2컴

       읕컴컴 

     R6      R1

           

           

 Zapojeni PASMOVE PROPUSTI: G(p) = K*(p/(wp*Qp))/(1+p/(wp*Qp)+p^2/(wp^2))

 K  = 1 + R2/R1

             旼컴컴

 >컴컴R6컴쩡컫컴컴컴컴컴캑+  

             OZ 쳐쩡컴>

      R5    旼-   

           읕컴컴 

      쳐컴C4컴컴탠컴훀3컴캑

       旼컴컴     

         -쳐     

      읕 OZ       

         +쳐쩡컴컴R2컴

       읕컴컴 

     C6      R1

           

           

BERKA-HERPYElipticka sekce 2.radu realizovana Berka-Herpyho filtrem. Jedna

se o spolecne zapojeni pro realizaci dolni a horni propusti. Typ

filtru je rozlisen podle podminek pro hodnoty nekterych prvku

obvodu v zavislosti na poloze polu a nulovych bodu prenosu.

Cinitel jakosti polu Qp < 50. Zapojeni DOLNI PROPUSTI: R9 = 0, R10 = ....

.pa

      旼훀6컴컴컴컴컴컴컴컴컴커

      쳐컴훀5컴  旼컴R2컴컴T컴컴컴컴컴컴컴

      넬컴컴커          旼훀3컴컴

      윱-     旼컴컴   쳐컴횮1컴

        OZ 쳐좔C2컨캑+     넬컴컴커 

      旼+       OZ 쳐좔R1컴졍-   

      읕컴컴   旼-       OZ 쳐좔>

 >컫훀7컴컴     旼R9캑 읕컴컴 旼R11컫+  

  읕컴컴컴T컴컴컴컴컨컴컴T컴컴컴컴켸   냅컴컴켸

                    

      R8       R10       R12

                    

                    

 Zapojeni HORNI PROPUSTI: R11 = 0, R12 = ....      旼훀6컴컴컴컴컴컴컴컴컴커

      쳐컴훀5컴  旼컴R2컴컴T컴컴컴컴컴컴컴

      넬컴컴커          旼훀3컴컴

      윱-     旼컴컴   쳐컴횮1컴

        OZ 쳐좔C2컨캑+     넬컴컴커 

      旼+       OZ 쳐좔R1컴졍-   

      읕컴컴   旼-       OZ 쳐좔>

 >컫훀7컴컴     旼R9캑 읕컴컴 旼R11컫+  

  읕컴컴컴T컴컴컴컴컨컴컴T컴컴컴컴켸   냅컴컴켸

                    

      R8       R10       R12

                    

                    NOVE ZADANIRusi vsechny informace o dosud resene uloze a umoznuje resit

dalsi.UKONCENI PROGRAMU

   5. ZAVERECNE ZHODNOCENI   Programovy system SYNTFIL vznikl na zaklade potreby vyuky v

predmetu Teorie obvodu III ve tretim rocniku elektrotechnicke

fakulty CVUT v Praze. Na zaklade pripominek z diskusi na

konferencich a na zaklade zkusenosti z jeho zarazeni do vyuky

byl doplnovan a modifikovan. Snadnost tohoto procesu je dana

koncepci programu (modularni system). Totez plati o budoucich

verzich SYNTFILu. Predpoklada se rozsireni aktivni syntezy

analogovych obvodu, a to jednak rozsireni nabidky typu zapojeni

bikvadratickych clanku pro kaskadni syntezu, jednak rozsireni

metod o simulaci indukcnosti pomoci gyratoru a FDNR (dvojnych

kapacitoru), ale take o zarazeni syntezy cislicovych filtru

(v jednoduche forme na podporu vyuky teto oblasti v ramci

predmetu Teorie obvodu III a pro novy predmet zarazeny do vyuky

od skolniho roku 1992-1993, ktery ma nazev Synteza analogovych

a cislicovych filtru a je nadstavbou a pokracovanim stavajiciho

predmetu Teorie obvodu III).

   V soucasne dobe je program urcen pro navrh malo nebo

stredne narocnych filtru ( vyplyva to z jeho puvodniho urceni

pro pedagogicke ucely, i kdyz je ho mozne pouzivat i pro

prakticke ucely). Navrh narocnejsich filtru nebo presny navrh

filtru respektujici parazitni vlivy  prvku nebo ztraty je

predmetem tvorby dalsich navazujicich programovych souboru.

   Pri vytvareni programoveho systemu SYNTFIL byly pouzity

nektere metody popsane ve starsi literature, napr.[5], [7],

ktere byly algoritmizovany, a dale puvodni algoritmy popsane

v [3],[4]. Stejne tak byla vytvorena vlastni verze graficke

casti programu.   Program je psan v jazyce Turbo Pascal, verze 5.5 firmy

Borland.

.pa

   LITERATURA[ 1] Tuckova,J.,Julis,K.: Synteza eliptickych filtru.Sb.Nove

   smery v spracovani signalov. Rackova dolina.1990.[ 2] Tuckova,J.,Julis,K.: Navrhovy system SYNTFIL. Celostatni

   seminar STO-4 "Vypocetni technika ve vysokoskolske vyuce."

   Sbornik prednasek. Brno, rijen 1991, str.23-26.[ 3] Tuckova,J.,Julis,K.: Navrhovy system pro syntezu filtru.

   Slaboproudy obzor, Praha, 1991 (v tisku).[ 4] Vlcek,M., Kvasil,J., Julis,K.: Algoritmy pro Cauerovy

   elipticke filtry.Slab.obzor,sv.49,c.8,Praha 1988.[ 5] Matzner,I.: Rekurent.vztahy pro realizaci LC prickovych

   obvodu. (Pripraveno k publikaci.)[ 6] Weinberg,L.: Network Analysis and Synthesis. McGraw-Hill,

   1962.[ 7] Mikulec,M.: Program CHARAKY.Katedra teorie obvodu,FEL CVUT

   Praha.[ 8] Lam,H.Y-F.: Analog  and Digital  Filters. Design and

   Realization.Prentice-Hall,INC.,Englewood Cliffs,N.J.07632,

   1979.[ 9] Saal,R.: Handbuch zum Filterentwurf.AEG-Telefunken,Berlin.

   Firmenverlag D1000,33/1979.[10] Berka, J.C., Herpy, M.: Active RC filter design, Budapest,

   Akademiai Kiado, 1986. ---------- last rev. 2.1.1992 ------------------