Program MICRO-CAP II verse 4.0

Program slouží k analýze lineárních a nelineárních obvodů ve čtyřech oblastech : 1. časové 2. kmitočtové (AC) 3. stejnosměrná analýza (DC) 4. spektrální analýza. Zadání obvodu se provádí zakreslením schematu na obrazovku, po té je možné provést analýzu, jejíž výsledky se zobrazují graficky. Je možné získat i tabulky vypočtených hodnot. Program pracuje ve všech základních grafických režimech (CGA, HERKULES,EGA,VEGA) a umožňuje získané výsledky archivovat na disku, případně vytisknout. Práce s programem : Při vhodně provedené instalaci programu stačí zadat jméno programu a nastaví se přímo základní menu programu, které je uvedeno na horním řádku obrazovky. Jednotlivé položky menu se vyvolají zadáním prvého písmene. Položky hlavního menu : Help zobrazení významu položek menu a seznamu prvků pro kreslení schemat Enter zakreslení prvku do schematu Zap zrušení prvku nebo změna jeho typu resp. hodnoty Short spojení dvou sousedních uzlů vodičem (zkratem) Begin začátek propojování dvou uzlů vodičem (zkratem), propojení musí začínat i končit v již definovaných uzlech, křížení s jiným spojem není vodivě propojeno, kreslí se pohybem kursoru End konec propojování dvou uzlů vodičem (zkratem) Clr vymazání schematu (před smazáním je nabídnuto uložení na disk) Files umožňuje práci se soubory (v nichž jsou informace o schematu) - vyvolání, uložení, zrušení souboru na disku, prohlížení obsahu aktivního direktoráře Page volba stránky kreslicí plochy (P0,P1,P2,P3) Draw nakreslí schéma (základní tvar - po opravách, bez čísel uzlů apd.) Analyze přepne do režimu provádění analýz zadaného obvodu Nodes očísluje uzly obvodu (nutné pro definování vstupních a výstupních uzlů obvodu) Library přepne do režimu práce s knihovnami (prohlížení, opravy) Utility umožňuje tisk součástek schematu, schematu, změnu diskové jednotky a direktoráře (cesty pro zápis resp. čtení souborů z disku), zobrazení ss. hodnot uzlových napětí v daném pracovním bodě Quit (nebo ESC) ukončení práce s programem. Poznámka : V případě kreslení prvků (položky Enter,Short) program nabídne směr umístění prvku od polohy kursoru Up U nahoru Down D dolů Right R vpravo Left L vlevo. Kreslení schematu : Kreslicí plocha se skládá ze čtyř stránek P0 P1 P2 P3 v uvedeném uspořádání. Základní stránka je P0 (na ni se program nastaví po vyvolání). Pokud chceme kreslit na všechny čtyři stránky současně, použijeme tlačítko "SCROL LOCK". Schema se pak při kreslení posouvá. 1. Kursor nastavíme na příslušnou pozici stránky 2. Stiskneme klávesu "E" (Enter) 3. Na horním řádku se objeví dotaz na kód prvku - odešleme kód podle tabulky tab.1 4. Objeví se dotaz na směr kreslení (od pozice kursoru) - odešleme jedno z písmen U,D,L,R 5. Objeví se dotaz na reflexi (otočení) prvku podle osy X nebo podle osy Y nebo základní poloha N (použití např. u tranzistorů, diod) - odešleme jedno z písmen X,Y,N 6. Na poslední dotaz zadáme hodnotu prvku nebo odpovídající typ z knihovny Tab.1 Tabulka prvků pro kreslení schematu ___________________________________________________________ kód zkr. název parametr,poznámka kód Bat B baterie stejnosměrné napětí [V] Res R rezistor odpor [Ohm] {lze kilo, Mega} * Cap C kapacitor kapacita [F] {lze Nano,Piko, U mikro, Mili} * Ind I induktor indukčnost [H] {lze Mili, U mikro} * u následujících prvků se jako parametr použije označení z knihovny (poř. č. 0 až 99 nebo název) Dio D dioda Vsi V zdroj harmonického napětí V(t) zdroj periodických napěťových impulsů NPN N tranzistor typu NPN PNP P tranzistor typu PNP NMO unipolární tranzistor N-MOS PMO unipolární tranzistor P-MOS Opa O operační zesilovač POL řízený zdroj Tra T transformátor u následujících prvků se parametr, pokud není uveden, nezadává Use U uživatelem definovaný zdroj napětí (program v jazyce BASIC) Swi S spínač {aktivuje se časem(T), proudem induktoru(I) nebo napětím(V)} - parametr má tvar ah1/h2/E ,kde a - typ aktivace (T,I,V),h1 je mantisa hodnoty aktiv. veličiny pro sepnutí, h2 je mantisa hodnoty akt. veličiny pro rozepnutí, E je exponent hodnot h1,h2 Gnd G uzemnění (musí se zadat pro analýzu) Sho spoj dvou sousedních uzlů Tie svorka pro vícenásobný uzel, parametr písmeno označující uzel (uzly,označené stejným písmenem jsou uvažovány jako propojené bez vykreslení spojení) Pin definice uzlu makromodelu Lin vedení xxx libovolné tři znaky - první znaky názvu makromodelu pozn.: u prvků označených * lze místo hodnoty uvádět trojici údajů hodnota/tolerance [%]/teplotní koeficient v uvedeném tvaru ___________________________________________________________ Oprava prvku : 1. Kursor nastavíme na opravovaný prvek. 2. Stiskneme klávesu "Z" (Zap). 3. Prvek změní barvu (např. na červenou) resp. začne blikat. Pokud nastavení nevyhovuje, pohybem kursoru vybereme správný prvek. 4. Chceme-li prvek smazat, stiskneme "Z" , chceme-li opravit (hodnotu nebo typ) stiskneme "C" (Change) a po výzvě zadáme novou hodnotu (typ). Archivace schemat (položka "Files" hlavního menu) Po odeslání "F" je nabídnuto : 1 Retrieve - nahrání již existujícího souboru (se záznamem schematu ) z disku 2 Save - uložení souboru s údaji o schematu na disk (archivace) 3 Delete - smazání souboru na disku 4 Show Directory - zobrazení obsahu aktuelního direktoráře (případná změna direktoráře se provádí v položce "Utility" hlavního menu) - pouze soubory typu .NET Výběr položky se provede odesláním odpovídajícího čísla. U položek 1 až 3 následuje dotaz na jméno souboru. Pozn. : Soubory s údaji o schematu jsou implicitně označeny jako typ .NET - např. TEST.NET . Tisk schema a údajů o obvodu (položka "Utility" hlavního menu) Po odeslání "U" je nabídnuto : 1 Netlist - výpis údajů o schematu ve formě tabulky - viz obr. ... 2 Data driwe - nastavení "cesty" pro zápis a čtení dat na disku (aktivního direktoráře) 3 Shape colors - nastavení barev (nepoužívá se u graf. režimů CGA a HERKULES) 4 Print circuits - tisk schema obvodu - po volbě nabídne dvě možná měřítka Large (volba L) - zhruba na stránku A4 Smoll (volba S) - méně než čtvrtina A4 Po volbě měřítka následuje dotaz na nadpis schematu - zadá se řetězec znaků. 5 Show Voltages - zobrazí do schematu uzlová napětí v pracovním bodě. Před použitím musí být provedena odpovídající analýza, při které se vytvoří pomocný soubor s potřebnými údaji. Volba je prováděna odesláním příslušného čísla 1 až 5. Po volbě 1 je vypsána příslušná tabulka a nabídnuto menu : U: Up (nahoru) slouží k "listování" v tabulce D: Down (dolu) - " - P: Printer (výstup na tiskárnu) - v případě závady v komunikaci s tiskárnou oznámí chybu a stiskem libovolné klávesy se vrátíme do menu Q: Quit (návrat do hlavního menu) F: File Netlist (zápis tabulky do souboru "jméno.DOC" na disku ) Vytvoření makromodelu Jako makromodel můžeme použít čtyřpól podle obr. ... . ________ Čtyřpól představuje libovolné schema, jehož B ---| |--- D svorky označíme podle obr. ... . | | Označení provedeme v režimu "Enter" A ---|________|--- C hlavního menu funkcí "PIN" (viz odstavec "Kreslení schematu"). Obr. ... Volání makromodelu pak provedeme v režimu "Enter" hl. menu zadáním prvních tří písmen názvu makromodelu (pozor při volbě názvů makromodelů). Základní poznámky pro práci s programem : - Prvky se nesmějí zkratovávat (paralelně s prvkem nesmí být přímé propojení). - Schema obvodu nesmí sestávat z několika separátních částí (např. trafo, řízený zdroj - musí být propojena alespoň jedna vstupní a výstupní svorka přes další prvky nebo přímo zkratem). - V každém schematu musí být uzemněn alespoň jeden uzel. - Při kmitočtové analýze musí schéma obsahovat alespoň jeden reaktanční prvek. - Klávesou "ESC" se obecně vracíme vždy do předchozího stavu (t.j. zpravidla o jedno "menu" výš, resp. do základního menu). - Uzly obvodu program čísluje v pořadí, ve kterém byly kresleny. PB 26.9.90