Stejnosměrná analýza

Uvázka stejnosměrné alanýzy velmi jednoduchého lineárního modelu (odporový dělič).

[Maple Bitmap]  

Zadání obvodu. Syntaxe zadání obvodu je velmi podobná syntaxi v programu Spice. První řádek se neuvažuje a bere se vždy jako komentářový. Vlastní komoentář je pak na zvláštním řádku uvozen znakem * (přechod na další řádek např. pomocí Shift-Enter).

>    RR:="odporový dělič
V 1 0 1
*komentář: nezávislý zdroj napětí V orientován od uzlu 1 do uzlu 2 o velikosti 1V
R1 1 2 50
R2 2 0 100
.end":

Symbolické řešení obvodu bez ohledu na zadané hodnoty součástek. Zde se navíc vypočítávají proudy jednotlivými součástkami a jejich "hodnoty" se uloží do zvolené proměnné - proudy_sym .  

>    napeti_sym:=syrup(RR, dc, 'proudy_sym', symbolic);
proudy_sym;

syrup:   Symbolic analysis, numeric values will be ignored

parsedeck:   Analyzing SPICE deck "odporový dělič" (ignoring this line)

napeti_sym := {v[1] = V, v[2] = 1/(R1+R2)*V*R2}

{i[V] = -1/(R1+R2)*V, i[R2] = 1/(R1+R2)*V, i[R1] = (V-1/(R1+R2)*V*R2)/R1}

Výběr vztahu pro napětí v uzlu 2 a jeho přiřazení do proměnné vystup.

>    vystup:=subs(napeti_sym,v[2]);

vystup := 1/(R1+R2)*V*R2

Následuje ukázka početní řešení se zadanými hodnotami součástek (i zde MAPLE počítá přesně, pokud nejsou hodnoty součástek zadány " v pohyblivé čárce". Pokud někrerá součástka nemá zadanou číselnou hodnotu, vezme se jako hodnota její identifikátor. Místo hodnoty může být zadán i výraz -- uvidíme později.  

>    napeti_num:=syrup(RR, dc, 'proudy_num');
proudy_num;

parsedeck:   Analyzing SPICE deck "odporový dělič" (ignoring this line)

napeti_num := {v[1] = 1, v[2] = 2/3}

{i[V] = -1/150, i[R2] = 1/150, i[R1] = 1/150}

>    evalf(proudy_num);

{i[V] = -.6666666667e-2, i[R2] = .6666666667e-2, i[R1] = .6666666667e-2}

Následují další příklady.