Základní operace s čísly

Příkaz restart  zajistí standardní nastavení a vymaže paměť (definované proměnné, ...)

>    restart;

Sčítání

>    6+10;

16

Násobení

>    6*12;

72

Umocňování

>    4^7;

16384

Dělení. Maple, pokud je to možné, počítá přesně - výsledkem je zlomek a ne desetinné číslo.  

>    36/63;

4/7

Vyčíslení předchozího výsledku - % funguje až do třetí úrovně. Lze tedy napsat %%%.  

>    evalf(%);

.5714285714

V následujících případech Maple také nevrátí desetinné číslo.

>    sqrt(2);

>    Pi;

>    exp(1);

2^(1/2)

Pi

exp(1)

Použití funkce evalf pro vyčíslení.

>    evalf(sqrt(2));

>    evalf(Pi);

>    evalf(exp(1));

1.414213562

3.141592654

2.718281828

Lokální nastavení počtu číslic v desetinném čísle

>    evalf(Pi,30);

3.14159265358979323846264338328

Globální nastavení

>    Digits:=100;

Digits := 100

>    evalf(Pi);

3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117068

>    Digits:=10;

Digits := 10

Pokud je jedno z čísel ve zlomku desetinné (vyjádřené ve "floating point"), potom je i výsledek ve formě desetiného čísla.

>    36/63.;

.5714285714

Ale vše takto vyčíslit nelze, např. jako následující výraz s Pi .

>    Pi*0.2;

.2*Pi

Maple nečiní problém pracovat i s velkými čísly.

>    evalf(120!);

.6689502913e199

Chceme-li, aby Maple počítal co nejpřesněji i v případě desetinných čísel (import dat), je možné tyto data nejprve převést na přirozená nebo racionální čísla a teprve potom provádět výpočty.

>    convert(2.752,rational);

344/125

Lze samozřejmě převést i Pi , i když pro počítání v Maple to postrádá smysl.

>    convert(evalf(Pi),rational);

104348/33215

Funkce convert  má mnoho dalších nastavení, o kterých je užitečné vědět a některé jsou i dále ukázány.

Evalhf, time - při prvním čtení vynechat

Jdi na na začátek sekce .