Stejnosměrná analýza

Uvázka stejnosměrné alanýzy velmi jednoduchého lineárního modelu (odporový dělič).

[Maple Bitmap]  

Zadání obvodu. Jak bylo uvedeno výše je syntaxe zadání obvodu velmi podobná syntaxi v programu Spice. První řádek se neuvažuje a bere se vždy jako komentářový. Vlastní komoentář je pak na zvláštním řádku uvozen znakem * (přechod na další řádek např. pomocí Shift-Enter).

>    delic:="odporový dělič
V 1 0 1
*komentář: nezávislý zdroj napětí V orientován od uzlu 1 do uzlu 2 o velikosti 1V
R1 1 2 50
R2 2 0 100
.end":

Symbolické řešení obvodu bez ohledu na zadané hodnoty součástek. Příkaz PraCAn vrací standardně vztahy pro uzlová napětí a proudy napěťovými zdroji, kapacitory a induktory.  

>    napeti_sym:=PraCAn(delic, dc, symbolic);

napeti_sym := {i(

Výběr vztahu pro napětí v uzlu "2" a jeho přiřazení do proměnné vystup. Uzly se značí identifikátorem typu string, aby bylo možné pro uzly používat i výrazy typu "in", atd.  

>    vystup:=subs(napeti_sym,v("2"));

vystup := V*R2/(R2+R1)

Následuje ukázka početní řešení se zadanými hodnotami součástek. Pokud někrerá součástka nemá zadanou číselnou hodnotu, vezme se jako hodnota její identifikátor. Místo hodnoty může být zadán i výraz, jak bude zřejmé dále.  

>    napeti_num:=PraCAn(delic, dc);

napeti_num := {v(

Paramerem SAVE lze řídit, jaké veličiny má příkaz PraCAn vrátit. Pomocí množiny lze navíc požadavky kombinovat.

>    PraCAn(delic, dc, SAVE=v("2"));

>    PraCAn(delic, dc, SAVE=nodes);

>    PraCAn(delic, dc, SAVE=branches);

>    PraCAn(delic, dc, SAVE=currents);

>    PraCAn(delic, dc, SAVE=all);

>    PraCAn(delic, dc, SAVE={v("2"),currents});

{v(

{v(

{v(

{i(

{v(

{v(

>   

Příkald použití ostatních příkazů knihovny PraCAn (při prvním čtení lze přeskočit)

Analýza invertujícího zesilovače s ideálním operačním zesilovačem.

>    circ_oz:="invertující zesilovač s OZ
V in 0 1
R1 in inv 1k
R2 inv out 10k
A1 out 0 inv 0
.end":

Symbolické i numerické řešení. Proud i("A1") je výstupním proudem OZ (orientace odpovídá orientaci výstupních svorek!). Číselné řešení je provedeno ac analýzou, která musí v tomto případě dávat samozřejmě stejné výsledky.  

>    reseni:=PraCAn(circ_oz, dc, symbolic);

>    reseni:=PraCAn(circ_oz, ac, SAVE=nodes);

reseni := {v(

reseni := {v(