Analýza obvodů se spínanými kapacitory

Mějme elementární článek, kde spínaná část (SC) je realizována jednou z možností uvedenou na následujícím obrázku.

  [Maple OLE 2.0 Object]

  [Maple OLE 2.0 Object]

Nejprve analyzujme obvod se spínaným kapacitorem podle obrázku (a).

>    sc1a:="

>    V1 1 0 1 AC 1

>    S1 1 2 1

>    C2 2 0 22n

>    S2 2 3 2

>    C3 3 0 33n

>    .end":

Na rozdíl od analýzy spojitě pracujících obvodů je při analýza spínaných obvodů nutné definovat počet fází, jejich relativní délku trvání a dále hodnotu přepínacího (hodinového) kmitočtu. Tyto parametry se přiřazují identifikátoru P jak bylo výše uvedeno.

Budeme provádět idealizovanou analýzu, tj. je nutné zadat klíčové slovo scideal  pro případ obvodu se spínanými kapacitory nebo siideal  pro obvody se spínanými proudy.

Střídavá (tf) analýza v symbolickém vyjádření výsledků pro   f[c] = 1 . Výsledky jsou zamozřejmě v proměnné z (jedná se o Z  obrazy jednotlivých veličin).

Vypočítané výsledky jsou vztaženy k dané fázi.

Veličina q(  udává přenesený náboj elementem nebo změnu náboje na elementu (v případě kapacitoru) "e" ve fázi p .

>    PraCAn(sc1a,tf,P=2,scideal,symbolic);

{q(
{q(

Matice soustavy je poněkud větší - obvodové prvky se zadávají tak, aby bylo možné přímo z matice vypočítat všechny veličiny (proudy, resp. návoje a napětí). Řád matice se tím zvýší, ale samotná matice je řídká a ve výsledku to tedy nevede časově náročnější početní operace.

>    interface(rtablesize=20):

>    GetMatrix();

Matrix(%id = 571952), Vector(%id = 577496)

Střídavá ac analýza s uvažováním číselných hodnot a přepínacího kmitočtu f[c] = 10 kHz. Z výsledku je evidentní, že se charakteristika opakuje po f = f[c]/2 .  

>    char:=PraCAn(sc1a,ac,P=([1/2,1/2],10e3),scideal,SAVE=nodes);

char := {v(

Vykreslení výstupního napětí v první fázi (přenosu z první fáze do první fáze) v závislosti na kmitočtu.  

>    plot(subs(char,abs(v("3")[1])),f=0..20e3);

[Maple Plot]

Následuje časová analýza stejného obvodu, v tomto případě s rozdílným trváním fází a s   f[c] = 1 . Jedná se o odezvu na jednotkový skok (viz. dc hodnotu budicího zdroje). Výsledek byšel podle předpokladu - jedná se o spínanou verzi integračního článku.  

>    cas:=PraCAn(sc1a,tran,P=[1/4,3/4],scideal,SAVE=v("3"));

cas := {v(

>    plot(subs(cas,v("3")),t=0..10);

[Maple Plot]

Pokud provedeme analýzu tohoto obvodu, kde změníme zapojení spínaného kapacitoru variantu (c), dostáváme obdobný výsledek, ale s opačnou polaritou výstupního napětí.

>    sc1c:="

>    V1 1 0 1  

>    S1 1 2 1

>    S2 2 0 2

>    C2 2 3 22n

>    S3 3 0 1

>    S4 3 4 2

>    C3 4 0 33n

>    .end":

Časová analýza výstupního napětí dopadne podle předpokladu.

>    cas:=PraCAn(sc1c,tran,P=[1/4,3/4],scideal,SAVE=v("4"));

>    plot(subs(cas,v("4")),t=0..10);

cas := {v(

[Maple Plot]

Dále proveďme analýzu uvedeného obvodu, kde spínaná část bude realizována podle varianty (b).

>    sc1b:="

>    V1 1 0 AC 1 SIN 0 1 1000

>    S1 1 2 1

>    S2 2 0 2

>    C2 2 3 22n

>    S3 3 0 2

>    S4 3 4 1

>    C3 4 0 33n

>    .end":

Jedná se opět o časovou analýzu, v tomto případě však pro sinusové buzení bez použití S&H (Sample&Hold) obvodu.

>    cas:=PraCAn(sc1b,tran,P=(2,20e3),scideal,SAVE=v("4"));

cas := {v(
cas := {v(
cas := {v(
cas := {v(

Z uvedeného schématu je evidentní, že v tomto případě dochází v první fázi k přímému pronikání vstupního signálu na výstup, což potvrzuje uvedená analýza a vykreslený průběh výstupního signálu.  

>    plot(subs(cas,v("4")),t=0..1.2e-3);

[Maple Plot]

Následuje analýza spínaného integrátoru podle následujícího obrázku, kde spínaná část je opět realizována spínaným kapacitorem ve výše uvedených variantách zapojení.

  [Maple OLE 2.0 Object]

Nejprve analyzujme obvod se spínaným kapacitorem podle obrázku (a).

>    sc2a:="

>    V1 1 0 1 AC 1

>    S1 1 2 1

>    C2 2 0 22n

>    S2 2 3 2

>    C3 3 4 33n

>    A1 4 0 0 3

>    .end":

Střídavou analýzu proveďme s uvažováním číselných hodnot kapacitorů, ale s obecně zadaným přepínacím kmitočtem f[c] .

>    char2:=PraCAn(sc2a,ac,P=(2,fc),scideal,SAVE=nodes);

char2 := {v(

Vykreslení výstupního napětí v první fázi (přenosu z první fáze do první fáze) v závislosti na kmitočtu pro dvě volby přepínacího kmitočtu, 10kHz a 15kHz. Je evidentní, že se jedná o charakteristiku ideálního integrátoru (zaoblení charakteristiky pro f[c] = 10 kHz dochází vlivem periodičnosti charakteristiky), která je přelaďovaná změnou hodnoty přepínacího kmitočtu.   

>    plots[semilogplot]([20*log10(abs(subs(fc=10e3,subs(char2,v("4")[1])))),20*log10(abs(subs(fc=15e3,subs(char2,v("4")[1]))))],f=10..6e3);

[Maple Plot]

Dále uvedeme analýzu podobného zapojení - místo dolní propusti budeme realizovat elementární článek horní propusti, kde sínaný kapasitor je zapojen podle variany (a).

>    sc3:="nazev

>    V1 1 0 0 AC 1 SIN 0 1 1e3

>    C1 1 2 1n

>    C2 3 0 500p

>    S1 3 2 1

>    S2 3 0 2
.end":

Tf analýza.

>    PraCAn(sc3,TF,P=2,SCIDEAL,SAVE=nodes);

{v(

Střídavou analýzu proveďme s uvažováním   f[c] = 10  kHz.  

>    freq3:=PraCAn(sc3,ac,P=(2,10e3),scideal,SAVE=nodes);

freq3 := {v(
freq3 := {v(

Vykreslení modulu výstupního napětí v druhé fázi (přenosu z první do druhé fáze) v závislosti na kmitočtu. Je evidentní, že se jedná o charakteristiku derivačního článku.   

>    plots[semilogplot](20*log10(abs(subs(freq3,v("2")[2]))),f=10..5e3);

[Maple Plot]

Výpočet časové odezvy výstupního napětí na harmonické buzení o f = 1  kHz.  

>    res:=PraCAn(sc3,TRAN,P=(2,10e3),SCIDEAL,SAVE={v("1"),v("2")});

res := {v(
res := {v(
res := {v(
res := {v(

Vykreslení časového průběhu výstupního napětí. Je evidentní, že k průniku vstupního signálu na výstup dochází v obou fázích.

>    plot(eval(v("2"),res),t=0..1e-3,numpoints=1000);

[Maple Plot]

Buzení upravené pomocí S&H obvodu (při prvním čtení lze přeskočit)

>   

Výpočet nespojité časové odezvy (při prvním čtení lze přeskočit)

>   

Na závěr uvedeme analýzu filtru 3. řádu s Cauerovou aproximací průběhu modulu přenosu realizovaného technikou spínaných kapacitorů.

  [Maple Bitmap]

Zadání topologie obvodu s použitím podobvodu. Hodnoty kapacitorů jsou normovamé (pro normovanou kmitočtovou charakteristiku).

>    sc3:="
Vi i 0 0 AC 1 SIN 0 1 1
A1 o1 0 0 i1
Cc1 i1 o1 2.2251
X1 i1 o1 0 0 1 2 ldir Params: C1=1
X2 i i1 0 0 1 2 ldir Params: C1=0.83195
X3 o2 i1 0 0 1 2 ldir Params: C1=1.3403
A2 o2 0 0 i2
Cc2 i2 o2 1.45925
X4 o1 0 0 i2 1 2 ldir Params: C1=0.74612
X5 o3 0 0 i2 1 2 ldir Params: C1=0.62073
A3 o3 0 0 i3
Cc3 i3 o3 1.21765
X6 o2 i3 0 0 1 2 ldir Params: C1=1.611
X7 o3 i3 0 0 1 2 ldir Params: C1=1
Cf1 o3 i1 0.24892
Cf2 o1 i3 0.35964
.subckt ldir n1 n2 n3 n4 p1 p2
S1 n1 n5 p1
S2 n2 n6 p1
C1 n5 n6
S3 n3 n5 p2
S4 n4 n6 p2
.ends
.end":

Kmitočtová analýza pro f[c] = 10 Hz s výpočtem výstupního napětí.

>    freq3:=PraCAn(sc3,ac,P=(2,10),scideal,SAVE=v("o3"));

freq3 := {v(
freq3 := {v(

Vykreslení modulové charakteristiky jak v lineárním měřítku modulu, tak v dB. V prvním případě je lépe zřejmý průběh v propustném pásmu, v druhém případě zase nula přenosu. Je evidentní, že se jedná o uvedený typ filtru.

>    plot(subs(freq3,abs(v("o3")[1])),f=0..3);

>    plot(subs(freq3,20*log10(abs(v("o3")[1]))),f=0..3);

[Maple Plot]

[Maple Plot]

Výpočet časové odezvy na harmonické buzení opět bez použití S&H (Sample&Hold) obvodu.

>    cas3:=PraCAn(sc3,tran,P=(2,10),scideal,SAVE=v("o3"));

cas3 := {v(
cas3 := {v(
cas3 := {v(
cas3 := {v(
cas3 := {v(

Z vykresleného průběhu výstupního signálu je patrný jednak přechodný děj, jednak již zmíněné pronikání vstupního signálu na výstup.  

>    plot(subs(cas3,v("o3")),t=0..3);

[Maple Plot]

>