Periodický harmonický ustálený stav

Nyní vyčíslíme fázor (modul a fázi) výstupníh napětí u[4]  pro zadané numerické hodnoty prvků, danou velikost (0,5 V) a fázi ( 60^o ) vstupního napětí u = .5*sin(omega*t+60*180/pi)   při stanoveném kmitočtu f = 500*kHz .     

Nejprve určeme obecný vztah pro výstupní napětí a dosadíme do něho velikosti jednotlivých prvků.

>    u4:=simplify(subs(napeti,v("4")));

>    u4n:=subs(hodnoty,u4);

u4 := -Gm*C1*s*V*RC*RB/(RE*C1*s+1+RB*C1*s+RB*CB*s+Gm*RB*RE*C1*s+RB*RE*CB*s^2*C1)

u4n := -.50*s*V/(.61500e-1*s+1.+.5000e-6*s^2)

Nyní dosadíme fázor vstupního napětí V  a za Laplaceův operátor s  dosadíme I*omega = I*2*Pi*.500e6 .

>    u4num:=evalf(subs(V=0.5*exp(I*Pi/3),s=I*2*Pi*500e3,u4n));

u4num := -.1407321527+.7406752498e-1*I

Samozřejmě stejný výsledek dostaneme i při výše použité ac analýze.

>    subs(evalf(subs(V=0.5*exp(I*Pi/3),f=500e3,v4ac)),v("4"));

-.1407321527+.7406752498e-1*I

Pro určení fázoru, resp. výstupního napětí je výhodné převést složkový tvar fázoru do polátních souřadnic.

>    polar(u4num);

>    u4t:=abs(u4num)*sin(omega*t+argument(u4num));

polar(.1590331320,2.657126015)

u4t := .1590331320*sin(omega*t+2.657126015)