Návrh pásmové propusti (PP)

V následujícím textu jsou zpracovány poznámky k návrhu pásmových propustí. Text je zpracován na základě lit. [1], kde byl proveden návrh dvou pásmových propustí, které měly shodné parametry tolerančního schematu, pouze byly kmitočtově posunuty. Kromě vlastního návrhu bylo provedeno ověření vlivu reálných vlastností operačních zesilovačů na navržený filtr. Toto ověření bylo provedeno i pro jednotlivé bloky s tím, že k jejich realizaci byly použity dostupné bloky v návrhovém systému SYNTFIL.

Prezentované vlastnosti:

Zadání PP:

Návrhf-s [Hz]f-p [Hz]fs [Hz]fp [Hz]ap [dB]as [dB]
A 800 950 1050 1200 1 25
B 9800 9950 10050 10200 1 25

Jak je zřejmé, je PP označená B pouze kmitočtově posunuta o 9 KHz k vyšším kmitočtům.

Postup návrhu:

Literatura:
[1] Franc,M.: Porovnání návrhů filtrů. bakalářská práce. ČVUT FEL, Praha, 2006