Úvod, způsob řešení


Semestrální práce, syntéza filtru byla provedena pomocí vlastního programu nazvaného SYNAPP. Ten je vytvořen v prostředí Matlabu (ver. 6.5), bez využití toolboxů na syntézu filtrů. Programové řešení využívá pro syntézu pouze odvozených vzorců z dostupné literatury [1],[2]. Vestavěných funkcí Matlabu je použito jen okrajově, jako kontrola správnosti či ukázka jiné možnosti výpočtu. Nevyužívá ani již hotové rutiny, jako např. "Grdelays.m" pro výpočet skupinového zpoždění. Program ale využívá funkce "tf.m" a "tfdata.m", které jsou součástí toolboxů "Control". Bez těchto funkcí nebude syntéza dokončena. Vlastní program řeší jak PP podle zadání semestrální práce, tak i podle nových vstupních parametrů tolerančního schématu PP. Protože je program stále v rozpracované verzi(1.3b), nemusí být vše funkční za všech okolností a dávat správné výsledky. Uživatel by měl být alespoň částečně obeznámen s problematikou pasivních filtrů LC, aby mohl případné chyby odhalit a výsledky si raději ověřit přímo analýzou nebo simulací např. v programu Pspice. Z těchto důvodů se v současné době pracuje na rozšíření programu o analýzu, simulaci a optimalizaci dosažených výsledů a struktrury filtru. Program SYNAPP se skládá z několika souborů (typu m-file), jejichž stručný význam bude uveden níže.

Program řeší PP pomocí těchto aproximací:

Butterworthova- NDP H(s), PP H(p), grafy, realizace LC strukturou včetně vykreslení schéma, realizace aktivní kaskádní syntézou.
Čebyševova- NDP H(s), PP H(p), grafy, realizace LC strukturou včetně vykreslení schéma, realizace aktivní kaskádní syntézou.
Inverzní Čebyševova- NDP H(s), PP H(p), grafy, realizace LC strukturou včetně vykreslení schéma.

Seznam souborů :

SYNAPP.m- hlavní, spouští program
PP_NDP.m- transformace PP na NDP
Butterworth.m- aproximace
Cebysev.m- aproximace
InvCebysev.m- aproximace
Rozklad.m- realizace, rozklad na řetězový zlomek
SestavM.m- sestavení kaskádní matice
Stipacka.m- realizace z kaskádní matice
Odnormuj.m- odnormování NDP
Ftransf.m- frekvenční transformace H(s) na H(p)
Schema.m- vykreslení schéma zapjení LC
Cx.m- pomocný soubor pro schéma
Lx.m- pomocný soubor pro schéma
Px.m- pomocný soubor pro schéma
Rx.m- pomocný soubor pro schéma
Ux.m- pomocný soubor pro schéma
Prevod.m- úprava řádů a jednotek
Aktivni.m- kaskádní syntéza PP