EFI - zadání první "domácí úlohy"


 1. Analyzujte vliv činitele jakosti Q cívek na kmitočtovou charakteristiku antialiasingového filtru pro zpracování řeči.
  Zpracování bude obsahovat:
  1. Schema filtru + hodnoty součástek.
  2. Nejvyšší hodnotu Q pólu [SQRT(Re**2 + Im**2)/(2*ABS(Re))] aproximující funkce.
  3. Tabulku hodnot přenosu v závislosti na zvoleném Q cívek (minimálně 4 hodnoty, např. Q=7,70,200,700) pro vybrané kmitočty (např. zlomové kmitočty tolerančního schematu, kmitočty odpovídající nulovým hodnotám v propustném pásmu, útlumovým polům v nepropustném pásmu apod.).
  4. Orientační graf, ve kterém budou do tolerančního schematu zakresleny průběhy přenosu pro různá Q a pro ideální LC filtr a tento graf bude okomentován z pohledu použitelnosti reálných cívek.
 2. V úloze DP pro výstup stereofonního signálu z dekodéru prostudujte postup realizace struktury filtru na základě funkce G(p) získané nestandardní aproximací (program NAP) rozvojem y22.
  Zpracování bude obsahovat:
  1. Jednotlivé kroky realizace včetně vypočtených hodnot.
  2. Výsledné schema s hodnotami součástek.
  3. Vysledek analýzy obvodu (hodnoty útlumu v jednotlivých zlomech tolerančního schematu a jejich rozdíl proti požadovaným hodnotám a načrtnutý celkový průběh útlumu). Tento výsledek bude komentován, t.j. bude uvedeno, zda vyhověl a pokud ne, kde je příčina.©Petr Bores