Optimalizovaný návrh ARC filtru kaskádní syntézou:

Postup 1:

Definování parametrù blokù:

> Q1:=2.384980;

[Maple Math]

> Q2:=0.6403746;

[Maple Math]

> omega01:=1.1043412*2*Pi*5e6;

[Maple Math]

> omega02:=0.715871*2*Pi*5e6;

[Maple Math]

1) Volíme hodnotu C1 = 2.2nF

2) Vypoèteme hodnotu C2

Poznámka: indexovani - první index èíslo souèástky, druhý poøadové èíslo bloku.

> C1:=2.2e-9;

[Maple Math]

> C21:=C1/(4*Q1^2);

[Maple Math]

> C22:=C1/(4*Q2^2);

[Maple Math]

3) Vypoèteme hodnoty rezistorù. Protože je volba r = 1, bude R2=R1. Index a jen oznaèuje variantu,

ve které bylo dosazeno za Ludolfovo èíslo.

> R11:=1/(omega01*sqrt(C1*C21));

[Maple Math]

> R11a:=evalf(R11);

[Maple Math]

> R12:=1/(omega02*sqrt(C1*C22));

[Maple Math]

> R12a:=evalf(R12);

[Maple Math]

Na závìr vypoèteme hodnoty parametru, oznaèovaného "Gain-Sensitivity Product" pro oba bloky:

> GAMA1:=2*Q1^2;

[Maple Math]

> GAMA2:=2*Q2^2;

[Maple Math]

>