DP - úloha 03 - Nestandardní aproximace - realizace pomocí dvojných kapacitorů

[schema NDP] Výchozí struktura T => minimalizován počet kapacitorů.
"Nakrátko" => po Brutonově transformaci nevznikne kapacitor blokující stejnosměrnou složku.

Hodnoty prvku NDP:
l1=1.068638443, l2=0.4242552420, c2=1.021312830, l3=1.048070721, c4=0.7051210354, rz=1.

Po provedeni Brutonovy transformace dostaneme strukturu, [Brutonova transformace]

kde:
r1=l1, r2=l2, d2=c2, r3=l3, d4=c4, cz=1/rz.

Pro realizaci dvojného kapacitoru volíme zapojení podle obrázku. [GIC]

Pro jeho návrh byly na přednášce odvozeny potřebné vztahy, plynoucí z optimalizace vlastností. d=c1/omega02, c5=c1=ck, r4=1/(omega02*c5)=rk.
Výpočtem tedy určíme hodnoty c1 a r4, ostatní prvky pak volíme shodné. Pro označení použijeme jako druhý index označení realizovaného dvojného kapacitoru (2 pro d2, 4 pro d4).

Realizace d2:
Je součástí rezonančního obvodu, proto jako omega02 volíme rezonanční kmitočet
(omega02)2=1/(r2*d2)=(1.519172176)2.
Dostaneme tedy:
c52=c12=d2*omega02=1.551550034=ck2,
r42=1/(omega02*c52)=0.4242552422=rk.

Realizace d4:
Není součástí rezonančního obvodu, proto jako omega04 volíme mez propustného pásma (pracujeme s NDP!)
omega04=1.
Dostaneme tedy:
c54=c14=d4*omega04=0.7051210354=ck4,
r44=1/(omega04*c54)=1.418196238=rk4.

V další části provedeme zjednodušení schematu podle přednášek.

Nejprve nahradíme paralelní kombinaci d4 a cz, která představuje ztrátový dvojný kapacitor podle obrázku. [ztrát.dv.kapacitor]

c=cz/2=0.5
r=4*d4/(cz2)=2.820484142.

Dále nahradíme seriový rezonátor d2 r2. [rezonator]

Volíme cr=0.5, tedy shodně s předchozí realizací ztrátového dvojného kapacitoru.
r1r=r2r=2*r2=0.8485104840,
r3r=d2/(2*cr2)=2.042625660,
r4r=2*r3r=4.085251320.

Posledním krokem je odnormování (dosud pracujeme s NDP):

Kmitočtové je pevně dáno tolerančním schematem, takže pracujeme s normovacím kmitočtem
omegaN=2*pi*12500=78539.81635.
Impedanční využijeme pro volbu skutečné hodnoty kondenzátoru. Volíme kapacitu
Cskut=820 pF=0.82 nF
a z upraveného vztahu pro normování vypočteme potřebnou hodnotu normovacího odporu
RN=c/(omegaN*Cskut=7763.655758
a přepočteme hodnoty všech rezistorů podle vztahu
Rskut=r*RN.

Tím je návrh dokončen a zbývá pouze ověřit simulací správnost výpočtů. Zajímavé je srovnání všech variant zapojení z pohledu počtu součástek (operačních zesilovačů, tedy aktivních i pasivních) a citlivosti zapojení. To můžeme velmi jednoduše provést dosazením hodnot reálných prvků a porovnáním velikosti změny požadované charakteristiky pro jednotlivá zapojení.


©Petr Bores