Komplexně sdružený pól a "jednoduchá" nula přenosu

Toto je jednoduchý příklad reálného přenosu (stupeň čitatele je menší než stupeň jmenovatele) s nulou v pravé nebo levé polorovině a koplexně sdruženým pólem.

> P:=(p-p1)/(p-p2)/(p-p3);

[Maple Math]

Např. pro [Maple Math] , [Maple Math] a [Maple Math] dostaneme

> pt:=invlaplace(P, p, t);
Re_pt:=evalc(Re(subs({p1=-1000,p2=-20+I*100,p3=-20-I*100},pt)));
Re2_pt:=evalc(Re(subs({p1=1000,p2=-20+I*100,p3=-20-I*100},pt)));
plot(subs({p1=-1000,p2=-20+I*100,p3=-20-I*100},pt),t=0..0.3,title=`Impulzní charakteristika (nula vlevo)`,labelfont=[HELVETICA,8],axesfont=[HELVETICA,8],thickness=3);
plot(subs({p1=1000,p2=-20+I*100,p3=-20-I*100},pt),t=0..0.3,title=`Impulzní charakteristika (nula vpravo)`,labelfont=[HELVETICA,8],axesfont=[HELVETICA,8],thickness=3);

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Plot]

[Maple Plot]

Jak je vidět z výše uvedených vztahů a z těchto obrázků, poloha nuly nemá vliv na stabilitu obvodu, pouze poněkud změní tvar signálu odezvy. Charakter odezvy je dán chrakterem pólů přenosu. Vzhledem k jednoduchosti příkladu a z toho co již bylo prezentováno se zde nebudeme zabývat kmitočtyovými vlastnostmi přenosu. V poslední ukázce je příklad přenosu s dvěmi nulami a dvěma póly. Na něm je demonstrován vliv komplexní dvojice nul na chování obvodu (v časové i kmitočtové oblasti).